Instruktor sportu boks

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1450 zł (możliwość płatności w ratach)

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

 1. Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie.
 2. Minimum wykształcenie średnie
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o którym mowa w  art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale  XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,  z późn.  zm.).

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na kurs.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej  
  (przy wykształceniu średnim)
 3. Ksero dowodu osobistego.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim.
 5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 6. Podpisane imieniem i nazwiskiem oświadczenie o niekaralności.
 7. Podpisane imieniem i nazwiskiem oświadczenia o  podstawie prawnej według której   będzie realizowany kurs instruktora  Boksu.

Limit przyjęć

30 osób

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Strona WWW

Kierownik kursu

Dr Marian Rzepko

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do kierowania procesem szkolenia sportowego w pracy instruktora sportu w dyscyplinie boks. Absolwenci otrzymują certyfikat oraz legitymacje instruktora sportu w dyscyplinie: Boks.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

150 godzin (45 w./47ćw.) + 30 godzin praktyki

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych kursant otrzymuje certyfikat oraz legitymację instruktora sportu w dyscyplinie boks wydaną przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Osoba do kontaktu

Klementyna Polak

Punkty ECTS

12

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na kurs.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim).
 3. Ksero dowodu osobistego.
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktorskim.
 5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 6. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl