Legislacja samorządowa

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca studia

Katedra Prawa Publicznego

Opłata za studia podyplomowe

1650 zł/semestr + opłata za świadectwo ukończenia studiów 30 zł

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Początek rekrutacji

2018-09-01

Termin składania dokumentów

2018-10-22

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Limit przyjęć

30 osób

Adres

Ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów

Telefon

17 872 15 22

Kierownik studiów

Dr Ewa Bonusiak

Początek studiów

październik/listopad

Opis studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się lub pragnących zajmować się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego oraz przepisów prawa wewnętrznego. Grupą taką są pracownicy administracji publicznej, w tym samorządowej, zatrudnieni w komórkach legislacji organów administracji rządowej oraz w innych podmiotach wykonujących zadania administracji publicznej. Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych o kierunku prawo lub administracja oraz absolwenci innych kierunków, posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczne, czy też praktycznie wykonujący zadania związane z procesami stanowienia aktów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego. 

Terminy zajęć

Dwa zjazdy  w miesiącu (sobota + niedziela)

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń z naciskiem na umiejętności praktyczne

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Legislacja samorządowa” uzyska wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu technik i trybu stanowienia prawa, a także zasad i trybu kontroli oraz nadzoru  nad działalnością prawotwórczą. Zostaną mu także przybliżone podstawowe zagadnienia związane ze stanowieniem kodeksów etycznych.

Osoba do kontaktu

Mgr Ewelina Bobowska

Punkty ECTS

60 punktów

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl