Technologia żywności z elementami żywienia człowieka

Wydział

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Jednostka prowadząca studia

Katedra Chemii i Toksykologii Żywności

Opłata za studia podyplomowe

3 600,00 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone studia I, II – stopnia lub jednolite studia magisterskie

Termin składania dokumentów

nabór ciągły

Zasady rekrutacji

  • Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów
  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
  • Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się 15 osób

Adres

35-601 Rzeszów,
ul. Ćwiklińskiej 1 A

Telefon

017 8721720, 017 8721722

Kierownik studiów

dr Anna Pasternakiewicz

Początek studiów

uruchomienie z chwilą zgłoszenia się 15 osób

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów wyższych, nauczycieli, pracowników firm i instytucji związanych z żywnością i żywieniem, handlem, produkcją i kontrolą żywności oraz osób zainteresowanych tematyką studiów.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2-3 tygodnie

Program studiów

Chemia środków spożywczych, Fizjologia żywienia człowieka, Biochemiczne uwarunkowania jakości żywności, Technologie przetwarzania żywności, Inżynieria procesów przetwórczych, Prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności, Systemy zapewniania jakości w przemyśle spożywczym, Zastosowanie biotechnologii w produkcji żywności, Mikrobiologia i higiena żywności, Toksykologia żywności, Towaroznawstwo spożywcze, Żywienie człowieka z elementami dietetyki, Współczesne trendy w żywieniu człowieka, Wyposażenie zakładów gastronomicznych, Technologie gastronomiczne, Obsługa konsumenta, Ocena jakości artykułów spożywczych, Utrwalanie żywności i przechowalnictwo, Marketing żywności i żywienia, Utylizacja produktów ubocznych przemysłu spożywczego, BHP produkcji żywności i usług gastronomicznych, Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia umożliwiają podniesienie i poszerzenie posiadanych kwalifikacji ułatwiających awans zawodowy, przekwalifikowanie zawodowe, profesjonalne, udokumentowane prowadzenie działalności związanej z tematem studiów. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Osoba do kontaktu

dr Anna Pasternakiewicz, mgr inż. Bogumiła Leja

Punkty ECTS

81

Wymagane dokumenty

podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl