Studia podyplomowe

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP)

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii

Opłata za studia podyplomowe

300 zł opłata za 2 semestry

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Termin składania dokumentów

po rozstrzygnięciu konkursu na organizację studiów – semestr zimowy

Limit przyjęć

50

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2
35 601 Rzeszów

Telefon

17 872 1604

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz

Początek studiów

po podpisaniu umowy z NBP

Opis studiów

Roczne studia podyplomowe, realizowane w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.
Celem głównym projektu jest dostarczenie wiedzy, rozwinięcie umiejętności związanych z funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa w ramach pogłębiającej się integracji walutowej oraz kształtowanie kompetencji społecznych w swoich środowiskach związane z funkcjonowaniem na jednolitym rynku europejskim.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie (sobota-niedziela)

Program studiów

Lp. Tematyka Liczba godzin
programowych
  Liczba godzin
zrealizowanych ze słuchaczami
Liczba punktów ECTS
Blok 1 Zarys europejskiej integracji gospodarczej i walutowej 8 8 3
Blok 2 Teoretyczne podstawy integracji monetarnej 8 8 3
Blok 3 Konkurencyjność gospodarek krajów członkowskich UE 
a funkcjonowanie strefy euro
w warunkach globalizacji
16 16 4
Blok 4 Euro w roli waluty międzynarodowej w kontekście ewolucji międzynarodowego systemu walutowego 8 8 4
Blok 5 1.Budżet Unii Europejskiej
2. Polityka fiskalna  strefy euro
8
8
8
8
3
3
Blok 6
 1. Europejski Bank Centralny
 2. Polityka monetarna unii walutowej
8
8
8
8
3
5
Blok 7 Integracja rynków finansowych
w UE i strefie euro
16 16 4
  Blok 8 Korzyści i szanse oraz koszty
i zagrożenia wynikające
z uczestnictwa w unii walutowej w świetle teorii i praktyki.
16 16 6
Blok 9 Meandry unijnej i polskiej polityki gospodarczej
w warunkach światowego kryzysu finansowego
16 16 3
Blok 10 Specyfika polskiej gospodarki
a zdolność do czerpania korzyści
i ekspozycji na koszty
8 8 3
Blok 11 Perspektywy funkcjonowania strefy euro w warunkach kryzysu finansów publicznych
i światowego systemu finansowego
16 16 3
Blok 12
 1. Seminarium dyplomowe.
 2. Zajęcia warsztatowe z zakresu pozyskiwania danych źródłowych i informacji o UE, przetwarzania, analizy i opisu wyników badań – praca
  w  laboratorium komputerowym.
 3. Warsztaty z zakresu przygotowania wystąpień publicznych i prezentacji pracy
10
8    8
10
8 x 3 grupy
= 24 8 x 2 grupy = 16
13
Blok 13 Konsultacje – praca indywidualna z uczestnikami seminarium dyplomowego (5 grup seminaryjnych) 6 30 5 grup x 6
= 30
Blok 14 Konferencja naukowa podsumowująca z udziałem słuchaczy, promotorów oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej związana z publiczną prezentacją przez słuchaczy prac dyplomowych 16 16
Łącznie liczba godzin i punktów ECTS 192 240 60

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

poszerzona wiedza i umiejętności związane z funkcjonowaniem w warunkach pogłębiającej się integracji walutowej i funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego

Osoba do kontaktu

Inż. Ludwik Borowiec tel. 872 1414

Punkty ECTS

60

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (druk UR)
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • list motywacyjny

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl