Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, albo jednolitych magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872-18-21

Kierownik studiów

dr Aleksandra Mach

Początek studiów

wrzesień 2017

Opis studiów

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zostanie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ich zainteresowań i uzdolnień,
 • planowania i realizowania kierunków oddziaływań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • realizowania zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • planowania i udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • współorganizowania w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
 • udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET (indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne), w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • udzielania wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji funkcji rehabilitacyjnej i wychowawczej,
 • planowania i organizowania szeroko rozumianych działań  mających na celu stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 tygodnie

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny

 

 1. Nazwa studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 1. Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

 

 1. Język kształcenia: język polski

 

 1. Ogólne założenia: Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych
  I lub II stopnia, bądź też jednolitych magisterskich posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela lub też przygotowanie pedagogiczne aspirujących do pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 1. Ogólna liczba punktów ECTS: 45

 

 1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 360

 

 1. Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

        1.     Wybrane elementy pedagogiki specjalnej

3

2.      Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

3

3.       Wspieranie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

1

4.      Terapia zachowań trudnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

2

5.      Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

3

6.      Diagnoza psychopedagogiczna dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną

2

7.       Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

2

8.      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

2

9.      Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

1

10.   Metodyka zajęć rewalidacyjnych

3

11.   Elementy logopedii

1

12.   Alternatywne metody komunikacji

2

13.   Elementy muzykoterapii

1

14.   Arteterapia

1

15.   Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

3

16.   Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym

3

17.   Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

3

18.   Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

2

19.   Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

2

20.  Praktyki zawodowe

5

 

 1. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS:

Organizacja praktyk zawodowych opracowana jest na podstawie wytycznych zawartych z Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik do rozporządzenia: Realizacja modułów kształcenia, patrz. Moduł 5. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej – praktyka 120 godzin. Praktyka realizowana będzie w różnych placówkach związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną– 5 pkt ECTS;

 

 1. Warunki ukończenia studiów podyplomowych: Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów, odbycie praktyk zawodowych, rozliczenie finansowe.

 

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 2018 r.,

obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Osoba do kontaktu

mgr Monika Drzymała

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl