Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

4800 zł (1600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Osoby ubiegające się na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, albo też posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów

Adres

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 07

Kierownik studiów

dr Aleksandra Mach

Początek studiów

wrzesień 2017

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli, nauczycieli grup wychowawczych i specjalistów (np. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych) do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednio w przedszkolach, szkołach, placówkach (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), ośrodkach (np. resocjalizacyjno - rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych), w innych jednostkach systemu oświaty zajmujących się edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, oraz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, poradniach specjalistycznych lub w różnych typach placówek zajmujących się rehabilitacją dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenie w zakresie modułu 5 (Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) może być podejmowane m.in. przez absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, „którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych). Realizacja modułu 5 umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do przygotowania uzyskanego w wyniku realizacji modułów 1, 2 i 3 oraz rodzaju niepełnosprawności…”, (tu: niepełnosprawność intelektualna).

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 tygodnie

Program studiów

Nazwa przedmiotu Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
MODUŁ I PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE
Wybrane elementy pedagogiki specjalnej 10 10 1
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 10 3
Elementy psychopatologii osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 10 1
Wspieranie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 10 - 1
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualna i jego rodziny 10 10 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 10 10 1
Rewalidacja indywidualna 10 20 2
Wybrane elementy pracy korekcyjno - kompensacyjnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 10 20 3
Elementy logopedii i alternatywne metody komunikacji 10 20 2
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną 10 - 1
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - 20 1
MODUŁ II DYDAKTYKA SPECJALNA
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim
10 20 3
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 10 20 3
Metodyka pracy rewalidacyjno - wychowawczej z osobami z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 10 10 1
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
10 10 2
Technologie informacyjne w kształceniu specjalnym   10 1
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych 5 15 2
Praktyka   120 15
Razem 145 345 45

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Osoba do kontaktu

mgr Dagmara Kołodziej

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl