Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł (1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I  lub II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Termin składania dokumentów

wrzesień 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna
 • złożenie kompletu dokumentów na spotkaniu organizacyjnym

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 21

Kierownik studiów

dr Magdalena Wasylewicz

Początek studiów

wrzesień 2017

Opis studiów

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • Przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dziecka sześcioletniego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej;
 • Diagnozowania sytuacji ucznia w rodzinie, szkole i środowisku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń;
 • Prowadzenia działalności na rzecz udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej;
 • Dbania o właściwy rozwój dzieci i młodzieży w tym także o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczniów  zdolnych, uczniów z dysfunkcjami i dysharmoniami rozwojowymi, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym); 

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do:

 • Przekazywania wiedzy i  kształtowania  umiejętności uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dziecka sześcioletniego zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej;
 • Diagnozowania sytuacji ucznia w rodzinie, szkole i środowisku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń;
 • Prowadzenia działalności na rzecz udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej;

Dbania o właściwy rozwój dzieci i młodzieży w tym także o uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczniów  zdolnych, uczniów z dysfunkcjami i dysharmoniami rozwojowymi, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Terminy zajęć

minimum dwa zjazdy (sobota+niedziela) w miesiącu.

Program studiów

Przedmioty Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej 10 20 5
Podstawy psychologii wczesnoszkolnej 10 20 5
Podstawy edukacji językowej 10 10 2
Podstawy edukacji matematycznej 10 10 3
Podstawy edukacji artystycznej (muzyka, plastyka) - 40 4
Diagnozowanie rozwoju ucznia 5 15 3
Metodyka kształcenia zintegrowanego 20 30 5
Konstruowanie programu kształcenia zintegrowanego 25 25 3
Ewaluacja procesu kształcenia - 30 3
Technologie informacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - 30 4
Komunikacja interpersonalna - 30 3
Podstawy prawa oświatowego 10 - 2
Praktyka - 60 3
Razem 100 320 45

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dzieci sześcioletnich.

Osoba do kontaktu

mgr Piotr Karaś

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Anna Dudzińska
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: adudzinska@ur.edu.pl