Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Opłata za studia podyplomowe

5 400 zł ( 1 800 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego (przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 1,2,3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dn. 6 lutego 2012r., Pozycja 131)

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

Początek studiów

październik 2017

Opis studiów

Studia podyplomowe (obejmujące kształcenie w zakresie modułu 5 /Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dn. 6 lutego 2012r., Pozycja 131/) są przeznaczone dla studentów (z tytułem licencjat) i absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela lub też przygotowanie pedagogiczne, aspirujących do pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z wadą słuchu. Realizacja studiów podyplomowych (modułu 5) umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do przygotowania uzyskanego w ramach studiów podstawowych (I, II lub jednolitych magisterskich nauczycielskich) oraz rodzaju niepełnosprawności – uszkodzenia słuchu . 

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio- niedzielne, średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

PRZEDMIOT Liczba wykładów Liczba ćwiczeń Liczba ECTS
MODUŁ I. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Pedagogika specjalna 10 20 3
Pedagogika dzieci i młodzieży z wadą słuchu - surdopedagogika 10 20 4
Psychologia osób z wadą słuchu (surdopsychologia) z elementami psychopatologii 20 --- 2
Pedagogika osób głuchoniewidomych 10 --- 2
Audiologia pedagogiczna 10 10 2
Wczesna diagnoza,  interwencja w rehabilitacji i wspomaganie rozwoju dzieci z wadą słuchu 10 10 3
Rewalidacja indywidualna 10 20 3
Surdologopedia --- 20 4
Razem: 80 100 23
MODUŁ II. DYDAKTYKA SPECJALNA
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu 20 40 6
Podstawy języka migowego 10 20 4
Razem: 30 60 10
MODUŁ III.  PRAKTYKA
Praktyka wizytująco-obserwacyjna –  w placówkach edukacji i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z wadą słuchu
--- 40 2
Praktyka asystencka
w przedszkolu, szkole lub placówce specjalnej dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu
--- 40 2
Praktyka ciągła w placówkach kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu --- 40 3
Razem: --- 120 7
Razem: 110 280 40

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność surdopedagogika.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Wozowicz

Punkty ECTS

40

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl