Terapia pedagogiczna

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Opłata za studia podyplomowe

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Termin składania dokumentów

październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon

17 872 18 16

Kierownik studiów

dr Anna Bajorek

Początek studiów

październik 2017

Opis studiów

Studia adresowane do nauczycieli i  osób posiadających przygotowanie pedagogiczne zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych, w zakresie wspomagania rozwoju dziecka oraz do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Program studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie: diagnozowania środowiska ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Program studiów

Nazwa przedmiotu Liczba wykładów Liczba ćwiczeń ECTS
Moduł I. Teoretyczne podstawy oddziaływań w zakresie terapii pedagogicznej
Psychopedagogiczne podstawy oddziaływań terapeutycznych 10 10 3
Diagnostyka psychopedagogiczna 5 15 3
Podstawy psychopatologii i psychiatrii 20 - 2
Diagnoza dojrzałości szkolnej - 15 2
Specjalne potrzeby edukacyjne 5 15 2
Podkultury młodzieżowe 10 - 1
Podstawy pracy socjalnej 10 10 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne w terapii pedagogicznej - 15 1
Moduł II. Metodyka pracy w terapii pedagogicznej
Diagnoza i terapia zachowań agresywnych 10 - 1
Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych - 10 2
Programy profilaktyczne 10 10 3
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze 10 15 3
Terapia zaburzeń dynamiki procesów nerwowych 5 10 2
Gry i zabawy ruchowe w terapii pedagogicznej 5 15 1
Metodyka pracy z rodziną - 15 2
Konstruowanie indywidualnej dokumentacji rozwoju ucznia - 15 3
Pedagogika zabawy - 10 1
Moduł III. Terapia przez sztukę
Muzykoterapia w przedszkolu - 10 1
Terapia przez sztuki plastyczne - 10 1
Biblioterapia - 10 1
Tańce integracyjne - 10 1
Trening umiejętności wychowawczych - 10 1
       
Praktyka pedagogiczna - 30 6
RAZEM 100 260 45

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych.

Osoba do kontaktu

mgr Ewelina Hamerla

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

  1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
  2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl