Studia podyplomowe

Trener klasy drugiej - piłka siatkowa

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca studia

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za studia podyplomowe

1400 zł semestr / Łącznie: 4 200 zł

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni, posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz tytuł instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa.

Termin składania dokumentów

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik studiów

dr Wojciech Bajorek

Początek studiów

W momencie utworzenia grupy

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do kierowania procesem szkolenia sportowego w przyszłej pracy trenera klasy drugiej w dyscyplinie piłka siatkowa.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program studiów

380 godzin (190 w./190 ćw.) + 30 godzin praktyki trenerskiej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru, który został określony Zarządzeniem Nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20.01.2014 r.  oraz dyplom trenera klasy drugiej w dyscyplinie piłka siatkowa.

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

90 ECTS

Wymagane dokumenty

  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię lub w miejscu pracy).
  4. Kserokopia legitymacji instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa (oryginał do wglądu).
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.
  6. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
  7. Oświadczenie o niekaralności.
  8. Oświadczenie o znajomości podstawy prawnej.
  9. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl