Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Angielskiej

Opłata za studia podyplomowe

1.700,00 zł za sem

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Kandydat powinien być absolwentem studiów pedagogicznych pierwszego lub drugiego stopnia, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Termin składania dokumentów

Do 30 czerwca 2016 r.

Zasady rekrutacji

Na podstawie złożonych dokumentów.

Limit przyjęć

25

Adres

Al. Kopisto 2B, 3
5-315 Rzeszów

Telefon

17 872 12 14

Fax

17 872 12 88

Kierownik studiów

dr Marta Dick-Bursztyn

Początek studiów

Październik 2016 r.

Opis studiów

Studia adresowane są do absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i czynnych nauczycieli w przedszkolach i klasach I-III. Według rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dn. 12 marca 2009 nr 50 poz. 400), pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej uzyskuje osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I—III szkół podstawowych określone w §4 ust. 1 lub 2, ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy dydaktyki języka angielskiego
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego
 3. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 4. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
 5. Fonetyka języka angielskiego
 6. Kultura krajów obszaru języka angielskiego
 7. Emisja głosu
 8. Praktyka pedagogiczna w przedszkolu i szkole podstawowej (kl. I-III)

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:

 • wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,
 • wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego
 • wiedzę i umiejętności z języka angielskiego zbliżone  do poziomu B2.

Aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej absolwent musi uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, o którym mowa w złączniku do rozporządzenia.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Szczepańska-Pączek

Punkty ECTS

45

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 3. Ksero dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl