Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Angielskiej

Opłata za studia podyplomowe

1.700,00 zł za sem.

Liczba semestrów

3 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Adresowany jest do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia na kierunku filologia angielska nie posiadających uprawnień nauczycielskich oraz dla osób, które ukończyły studia I i/lub II stopnia i posiadają świadectwo potwierdzające znajomość jęz. angielskiego na poziomie C1.

Termin składania dokumentów

Do 30 czerwca 2016 r.

Zasady rekrutacji

Na podstawie złożonych dokumentów.

Limit przyjęć

25

Adres

Al. Kopisto 2B,
35-315 Rzeszów

Telefon

17 872 12 14

Fax

17 872 12 88

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman

Początek studiów

Październik 2016 r.

Opis studiów

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie słuchaczy w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Adresowane są do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia na kierunku filologia angielska, nie posiadających uprawnień nauczycielskich oraz dla osób, które ukończyły studia I i/lub II stopnia i posiadają świadectwo potwierdzające znajomość jęz. angielskiego na poziomie C1.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji
  3. Podstawy dydaktyki
  4. Dydaktyka przedmiotu - Podstawy edukacji
  5. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela: teoria i praktyka
  6. Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zgodnie z rozporządzenia MNiSW z dnia 17.01.2012

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach średnich – gimnazjum, technikum, szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące i profilowane.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Szczepańska-Pączek

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie  
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl