Matematyka w finansach i bankowości

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opłata za studia podyplomowe

3400 zł (1700 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera oraz  podstaw matematyki wyższej.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym UR i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

30 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(0-17) 851 85 25

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

dr Renata Jurasińska

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób). I planowany termin - 1 październik 2016r.

Opis studiów

Cel studiów: podniesienie kwalifikacji niezbędnych do pracy w instytucjach finansowych i ekonomicznych, w szczególności:

 • zdobycie umiejętności stosowania aparatu matematycznego, w szczególności statystycznego, do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi,
 • wyposażenie w wiadomości i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi do rozwiązywania problemów matematycznych i ekonomicznych
 • zapoznanie ze współczesnymi aspektami zarządzania.

Adresat: Słuchaczem studiów może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w programie których są zawarte podstawy matematyki wyższej. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów zostaną przygotowani do

 • wykorzystywania aparatu matematycznego do badań ilościowych  związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi do rozwiązywania problemów matematycznych i ekonomicznych

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:
1. Matematyka finansowa I
2. Matematyka finansowa II
3. Podstawy statystyki matematycznej
4. Pakiety matematyczne w finansach i bankowości
5. Badania operacyjne i teoria optymalizacji
6. Rynek finansowy
7. Współczesny system bankowy
8. Teoria ryzyka w bankowości
9. Instrumenty finansowe
10. Zastosowania ekonometrii w finansach
11. Współczesne aspekty zarządzania

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoryjnych oraz metodą „distance learnig” przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów praktyków.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Monika Dąbek

Punkty ECTS

60 punktów

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl