Statystyka dla ekonomistów

Wydział

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opłata za studia podyplomowe

3400 zł (1700 zł/semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera oraz  znajomość podstawowych pojęć statystyki

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym UR i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Limit przyjęć

30 słuchaczy

Adres

Ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Telefon

(0-17) 851 85 31

Fax

(0-17) 851 85 24

Kierownik studiów

dr Anna Szpila

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń (co najmniej 20 osób). I planowany termin - 1 październik 2016r.

Opis studiów

Cel studiów: Podniesienie kwalifikacji w zakresie przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych, w szczególności:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • zapoznanie z narzędziami i metodami statystyki, niezbędnymi w takich dziedzinach jak ekonomia, finanse, ubezpieczenia, badanie jakości życia,
 • wyposażenie w wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, konieczne do posługiwania się przy rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i analizy danych oraz prognozowania,
 • zapoznanie z współczesnymi aspektami zarządzania.

Adresat: Studia przeznaczone są dla osób które zajmują się lub zamierzają zajmować się przetwarzaniem i analizą danych. W szczególności kierowane są do tych, którzy wykorzystują statystykę w badaniu procesów ekonomicznych. Treści programowe mogą być przydatne ekonomistom, socjologom, pracownikom urzędów statystycznych a także innych instytucji, w których badane są różnorodne zjawiska (w szczególności ekonomiczne) za pomocą aparatu statystycznego

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów zostaną przygotowani do

 • wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych do przetwarzania danych
 • posługiwania się technologiami informacyjnymi przy rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i analizy danych oraz prognozowania

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Program studiów

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty:

 1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki;
 2. Narzędzia informatyczne w statystyce (Excel);
 3. Narzędzia informatyczne w statystyce (Statistica);
 4. Statystyczna analiza danych;
 5. Analiza dynamiki zjawisk;
 6. Weryfikacja hipotez statystycznych;
 7. Prognozowanie i symulacja zjawisk gospodarczych;
 8. Współczesne aspekty zarządzania;
 9. Elementy statystyki w naukach ekonomicznych (DL);
 10. Ekonometria dla statystyków (DL).

 Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoryjnych oraz metodą „distance learnig”.

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kozyra, dr Anna Szpila

Punkty ECTS

60 punktów

Wymagane dokumenty

 • podanie (na druku uczelni),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl