Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Wydział

Wydział Medyczny

Jednostka prowadząca studia

Instytut Fizjoterapii

Opłata za studia podyplomowe

3 600 PLN + 30 PLN za dyplom

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe z zakresu Neurorehabilitacji  Dzieci z Uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz absolwentów studiów magisterskich jednolitych pięcioletnich na kierunku fizjoterapia.

Termin składania dokumentów

Nabór do momentu wypełnienia limitu

Zasady rekrutacji

Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR. Poświadczonej przez UR kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Poświadczonej przez UR kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

Minimalna liczba studentów w grupie konieczna do uruchomienia studiów – 20.

Adres

Ul. Warszawska 26 a, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 872 19 41

Fax

17 872 19 30

Kierownik studiów

Dr n med. Lidia Perenc

Początek studiów

Planowe rozpoczęcie październik – listopad 2016 roku (w momencie wypełnienia limitu)

Opis studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii neurorozwojowej w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii. Studia skierowane są przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarzy, ponadto do psychologów, logopedów i pedagogów. Studia mają przygotować uczestników do wysokospecjalistycznego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnianiem dziecka z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania w zespole rehabilitacyjnym, w miejscu pracy. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

  • diagnozy neurorozwojowej, planowania i strategii postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego,
  • przeprowadzenia terapii w oparciu o najważniejsze koncepcje i metody  terapii neurorozwojowej,
  • doboru i stosowania pomocniczych środków terapeutycznych i adaptacyjnych w tego typu terapii.

Terminy zajęć

System weekendowy – zajęcia w sobotę i niedzielę, przeciętnie co dwa tygodnie

Program studiów

Nazwa przedmiotuwykładyćwiczeniaLiczba pkt.
ECTS
1. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii 5 5 2
2. Rozwój niemowlęcia 5 - 1
3.  Rozwój małego dziecka 5 - 1
4.  Metody neurorozwojowe w fizjoterapii dzieci z różnymi dysfunkcjami OUN - 40 6
5.  Teoretyczne i praktyczne wykorzystanie ortez czynnościowych - 5 1
6. Analiza przypadku wg ICF 4 10 2
7. Wybrane metody wspomagające terapię dzieci z uszkodzeniem OUN - 10 2
8. Neurologopedia z elementami terapii ustno – twarzowej 6 5 2
9. Fizjoterapia dziecka ryzyka 5 10 2
10. Asymetria posturalna dzieci i niemowląt - 5 1
11. Funkcjonalna analiza chodu dzieci z mpd 5 10 2
12. Psychologia kliniczna w neuropediatrii 5 5 2
13. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 5 5 2
14. Podstawy Integracji Sensorycznej - 15 2
15. Wybrane metody terapeutyczne w środowisku
wodnym
- 10 2

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia doskonalące. Pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności z zakresu neurorehabilitacji dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Osoba do kontaktu

Dr n med. Lidia Perenc, Mgr Iwona Bryła

Punkty ECTS

30 pkt. semestr

Wymagane dokumenty

  • Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR.
  • Poświadczonej przez UR kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Poświadczonej przez UR kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
    w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl