Muzyka XX i XXI wieku

Wydział

Wydział Muzyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Muzyki

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł. za semestr

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli szkołę muzyczną na poziomie przynajmniej I stopnia, lub posiadają równorzędne przygotowanie muzyczne (np. ukończenie ogniska muzycznego, studium organistowskiego, etc.).

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Muzyka XX i XXI wieku jest dopełnienie następujących wymogów:

 1. Rejestracja elektroniczna w systemie dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego1 do 1 marca 2016 r.
 2. Złożenie wymaganych dokumentów w dziekanacie Wydziału Muzyki UR:
  • Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Wydział Muzyki UR wygenerowanego w procesie rekrutacji.
  • Kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych3.
  • Kopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie komputera z system operacyjnym Windows – co najmniej XP lub nowszym.

Minimalna liczba studentów w grupie konieczna do uruchomienia studiów – 15.

Maksymalna liczba studentów w grupie – 20.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Zakładki: rekrutacja /studia podyplomowe – rekrutacja /rozpocznij rekrutację.
 2. Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83.
 3. W przypadku kandydatów z dyplomem innego kierunku studiów jak Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wymagana jest kopia dyplomu ukończenia szkoły muzycznej co najmniej I stopnia lub innej instytucji muzycznej (ogniska muzycznego, studium organistowskiego etc.; nie dotyczy absolwentów uniwersytetów muzycznych lub akademii muzycznych).

Limit przyjęć

20 osób

Adres

Ul. Dąbrowskiego 83, 35-040 Rzeszów

Telefon

17 872 28 11

Kierownik studiów

Dr Ewa Nidecka

Początek studiów

w momencie zebrania grupy

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli szkołę muzyczną na poziomie przynajmniej I stopnia, lub posiadają równorzędne przygotowanie muzyczne (np. ukończenie ogniska muzycznego, studium organistowskiego, etc.). Adresowane są do wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie muzyki XX i XXI wieku i wykorzystania komputera do celów muzyczno-twórczych.

Terminy zajęć

co 2 tygodnie

Program studiów

Program studiów zawierać będzie następujące przedmioty (łącznie 240 h, 30 ECTS):

 • historia muzyki XX i XXI wieku (w.)
 • analiza dzieła muzycznego (ćw.)
 • metodyka prowadzenia zajęć (ćw.)
 • muzyka odtwarzana z komputera (ćw.)
 • seminarium pracy dyplomowej (s.)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Adresowane są do wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie muzyki XX i XXI w. oraz wykorzystania komputera do celów muzyczno-twórczych.

Osoba do kontaktu

Ewa Rzucidło

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

Ankieta osobowa wydrukowana z systemu rekrutacyjnego, dyplom ukończenia studiów, kopia dowodu tożsamości.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl