Nauczanie programowania w szkole

Wydział

Wydział Pedagogiczny

Jednostka prowadząca studia

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

Opłata za studia podyplomowe

3200zł (2 x 1600zł) + 30zł (świadectwo ukończenia)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych  na kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna”, „Informatyka” i pokrewne o specjalności nauczycielskiej.

Termin składania dokumentów

20.06.2018

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia podyplomowe), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopia dowodu osobistego.

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć

min. 20 osób

Adres

ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów

Telefon

17 872 1833 w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

Kierownik studiów

Dr Waldemar Lib

Początek studiów

czerwiec 2018

Opis studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli pragnących doskonalić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji dotyczących nauczania programowania w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących podstaw algorytmiki, metodyk nauczania programowania (strukturalnego i obiektowego) oraz programowania dynamicznych stron internetowych.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Terminy zajęć

Weekendowe (sobotnio-niedzielne) zjazdy

Program studiów

  1. Aspekty programowania obiektowego
  2. Historia informatyki
  3. Metodyka nauczania programowania obiektowego
  4. Metodyka nauczania programowania strukturalnego
  5. Programowanie dynamicznych stron internetowych
  6. Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
  7. Teoretyczne i praktyczne podstawy programowania

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki w ujęciu retrospekcji historycznej oraz informatyki współczesnej.

Osoba kończąca studia podyplomowe rozwiązuje problemy metodami algorytmicznymi za pomocą schematów blokowych, pseudokodów oraz przy użyciu języków programowania.

Dodatkowo absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia dynamicznych witryn internetowych, a także jest zapoznany z metodami nauczania programowania strukturalnego i obiektowego w szkole.

Ponadto, absolwent jest merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki  w zakresie nauczania programowania w szkole.

Osoba do kontaktu

mgr inż. Krystian Tuczyński

Punkty ECTS

30

Wymagane dokumenty

Dyplom ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl