Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Opłata za studia podyplomowe

3 100 zł (1 550 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Znajomość rachunkowości i finansów na poziome zaawansowanym

Termin składania dokumentów

01.03.2017 – 31.03.2017

Zasady rekrutacji

Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • certyfikatem II stopnia kwalifikacji SKwP lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty do spraw rachunkowości (prowadzonego przez SKwP).

Absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nieposiadający wymienionych uprawnień, będą przyjmowani po pozytywnym zaliczeniu testu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie specjalisty do spraw rachunkowości – II stopnia kwalifikacji SKwP. Termin testu będzie ustalany w trakcie rekrutacji.

Limit przyjęć

22 osoby

Adres

ul. M. Ćwiklińskiej 2, bud. D1, p. 205
35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 17 03, 664 477 169

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR

Początek studiów

W momencie zebrania grupy

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości, które umożliwią uzyskanie certyfikatu specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Terminy zajęć

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę

Program studiów

 1. Organizacja usług księgowych oraz pracy biura rachunkowego. System kontroli usług księgowych.
 2. Ryzyka w usługach księgowych i etyka zawodowa
 3. Prawo gospodarcze
 4. Ordynacja podatkowa i odpowiedzialność karno – skarbowa biur rachunkowych -wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
 5. Ochrona danych osobowych
 6. System podatkowy w Polsce
 7. Podatki dochodowe PIT i CIT
 8. Podatek od towarów i usług VAT
 9. Podatki i opłaty lokalne
 10. Formy zatrudniania i ich dokumentowanie
 11. System ubezpieczeń społecznych - narzuty na wynagrodzenia jako koszty działalności
 12. Składniki płac – regulacje zewnętrzne i wewnętrzne
 13. Sporządzanie list płac, rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS.
 14. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
 15. Wycena i ewidencja zdarzeń gospodarczych (aktywów trwałych i finansowych, środków pieniężnych i rozrachunków, zakupu i sprzedaży produktów, materiałów i towarów)
 16. Przychody i koszty, ustalanie wyniku finansowego (ujęcie podatkowe)
 17. Sprawozdawczość finansowa
 18. Rachunkowość małych firm
 19. Zasady ewidencji kapitałów, zobowiązań i rezerw

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia kończą  się uzyskaniem:

 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie kursu dla kandydatów na specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Gancarz, dr Ewelina Rabiej

Punkty ECTS

40

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z konta w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne subkonto po uruchomieniu studiów.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl