Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca studia

Wydział Ekonomii oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Opłata za studia podyplomowe

3 100 zł (1 550 zł za semestr)

Liczba semestrów

2 semestry

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Znajomość rachunkowości i finansów na poziome zaawansowanym

Termin składania dokumentów

01.03.2017 – 31.03.2017

Zasady rekrutacji

Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • certyfikatem II stopnia kwalifikacji SKwP lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty do spraw rachunkowości (prowadzonego przez SKwP).

Absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nieposiadający wymienionych uprawnień, będą przyjmowani po pozytywnym zaliczeniu testu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie specjalisty do spraw rachunkowości – II stopnia kwalifikacji SKwP. Termin testu będzie ustalany w trakcie rekrutacji.

Limit przyjęć

22 osoby

Adres

ul. M. Ćwiklińskiej 2, bud. D1, p. 205
35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 17 03, 664 477 169

Kierownik studiów

Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR

Początek studiów

W momencie zebrania grupy

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości, które umożliwią uzyskanie certyfikatu specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Terminy zajęć

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę

Program studiów

 1. Organizacja usług księgowych oraz pracy biura rachunkowego. System kontroli usług księgowych.
 2. Ryzyka w usługach księgowych i etyka zawodowa
 3. Prawo gospodarcze
 4. Ordynacja podatkowa i odpowiedzialność karno – skarbowa biur rachunkowych -wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne.
 5. Ochrona danych osobowych
 6. System podatkowy w Polsce
 7. Podatki dochodowe PIT i CIT
 8. Podatek od towarów i usług VAT
 9. Podatki i opłaty lokalne
 10. Formy zatrudniania i ich dokumentowanie
 11. System ubezpieczeń społecznych - narzuty na wynagrodzenia jako koszty działalności
 12. Składniki płac – regulacje zewnętrzne i wewnętrzne
 13. Sporządzanie list płac, rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS.
 14. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
 15. Wycena i ewidencja zdarzeń gospodarczych (aktywów trwałych i finansowych, środków pieniężnych i rozrachunków, zakupu i sprzedaży produktów, materiałów i towarów)
 16. Przychody i koszty, ustalanie wyniku finansowego (ujęcie podatkowe)
 17. Sprawozdawczość finansowa
 18. Rachunkowość małych firm
 19. Zasady ewidencji kapitałów, zobowiązań i rezerw

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia kończą  się uzyskaniem:

 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie kursu dla kandydatów na specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Osoba do kontaktu

mgr Renata Gancarz, dr Ewelina Rabiej

Punkty ECTS

40

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z konta w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne subkonto po uruchomieniu studiów.

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl