Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

Opis studiów

REKRUTACJA ZAKOŃCZNA

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

W ramach studiów, poza kierunkowym i pedagogicznym przygotowaniem, słuchacze będą również przygotowani do planowania własnych zajęć w szkole, a więc opracowanie własnego programu nauczania informatyki i materiałów do tego programu oraz ich praktyczna weryfikacja na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

Program studiów

 • Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej
 • Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej
  • Komputer, tablet, smartfon i inne urządzenia; systemy operacyjne
  • Sieć komputerowa, serwisy i zasoby sieciowe; platforma
  • Warsztat pracy nauczyciela
 • Systemy oprogramowania użytkowego: edytor tekstu, edytor grafiki i grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny, system baz danych, multimedia, edytor stron internetowych – zakres zaawansowany
 • Algorytmika i programowanie
  • Algorytmy i struktury danych
  • Programowanie wizualne
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie obiektowe
 • Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty dydaktyki informatyki
  • Praktyka nauczania informatyki
  • Metodyka wsparcia informatyką i technologią innych przedmiotów
 • Aspekty prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki
  • Prawne i etyczne – ochrona informacji i danych
  • Aspekty społeczne i wpływ informatyki na rozwój społeczeństw
  • Bezpieczeństwo w sieci
 • Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela
  • Środowiska i społeczności uczących się nauczycieli
  • Trendy w rozwoju metod, narzędzi i środowisk kształcenia informatycznego
 • Praktyka
  • Zajęcia w szkole do materiałów przygotowanych na studiach podyplomowych
  • Podsumowanie praktyk

Liczba godzin dydaktycznych: 360 (w tym 90 godzin praktyki metodycznej)

 

Część zajęć prowadzona będzie online.

Opłata za studia podyplomowe

Studia podyplomowe BEZPŁATNE - finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

 • studia przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli
 • liczba miejsc na kierunku jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznej rejestracji.
 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej pod adresem podyplomoweikursy.ur.edu.pl.
 • kandydaci niezakwalifikowani na etapie rejestracji elektronicznej pozostają na liście rezerwowej, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji (IRK)
 • posiadanie uprawnień nauczycielskich
 • w rekrutacji mogą wziąć udział tylko praktykujący nauczyciele
 • terminowe dostarczenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą korespondencyjną)

Niedostarczenie w terminie wymaganych dokumentów lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji, skutkować będzie usunięciem kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

Komplet dokumentów:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. 

 

 

 

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.

W przypadku wcześniejszego niż przewidywany, wypełnienia limitu miejsc na kierunku, zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia elektronicznej rekrutacji. W tym przypadku lista rankingowa zostanie ogłoszona wcześniej, każdy z kandydatów zarejestrowanych w systemie zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości e-mail.

Do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się środki komunikacji na odległość m.in. e-mail, telefon.

Adres

Dokumenty należy składać do Działu Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.: 17 872 11 48, 17 872 10 96

Telefon

17 872 10 96

Osoba do kontaktu

Iwona Grzegorzak

Kierownik studiów

dr Krytstian Tuczyński

Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rzeszowski

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

38 osób

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]