Choreograficzne studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, którzy chcą zdobyć oraz poszerzyć swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny polskich tańców ludowych.

Absolwenci stanowią wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć o profilu taneczno-artystycznym w amatorskich grupach i zespołach tanecznych działających w szkołach i w innych placówkach oświatowo-kulturalnych.

Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli nie tylko na profesjonalne realizowanie zajęć tanecznych o profilu taniec polski, ale również pozwoli na wprowadzanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych i stosowanie różnych technik tanecznych rozwijających prawidłowy warsztat taneczny dzieci, młodzieży i dorosłych, poczucie ich wrażliwości muzycznej, estetyki i świadomości ruchu własnego ciała.

Absolwenci nabędą umiejętności podejmowania współpracy z instytucjami oświatowymi, instytucjami życia społecznego i kulturalnego w ramach rozwoju i promocji różnych form kultury muzyczno-tanecznej.


Wykładowcy z przedmiotów specjalistycznych to niekwestionowani specjaliści – choreografowie i etnochoreografowie z poszczególnych regionów Polski.

Program studiów

Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny tańca:


A. Przedmioty specjalistyczne
historia tańca i baletu, polska kultura ludowa – wybrane zagadnienia, polska muzyka ludowa – wybrane zagadnienia, pieśni ludowe wybranych regionów, polski z emisją głosu, kompozycja tańca, inscenizacja i reżyseria – wybrane zagadnienia, metodyka pracy z zespołem tanecznym, tańce rzeszowskie z metodyką nauczania, tańce przeworskie z metodyką nauczania, tańce krośnieńskie z metodyką nauczania, tańce gorlickie z metodyką nauczania, tańce lasowiackie z metodyką nauczania, tańce śląskie z metodyką nauczania, tańce podlaskie z metodyką nauczania, tańce lubelskie i lubartowskie z metodyką nauczania, tańce Lachów Sądeckich metodyką nauczania, tańce kurpiowskie z metodyką nauczania, tańce Górali Żywieckich z metodyką nauczania, tańce Krakowiaków Wschodnich z metodyką nauczania, tańce spiskie z metodyką nauczania, tańce opoczyńskie z metodyką nauczania, polskie tańce narodowe z metodyką nauczania, technika tańca klasycznego z metodyką nauczania, technika wolna z metodyką nauczania, technika charakterystyczna z metodyką nauczania

B. Przedmioty ogólne
ekspresja muzyczno-ruchowa z elementami rytmiki, wiadomości o muzyce, wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i socjologii, wybrane zagadnienia z anatomii i medycyny sportu, zarządzanie i marketing w kulturze;

C. Przedmioty uzupełniające
taniec towarzyski z metodyką nauczania

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia uprawniają do prowadzenia:

  • zajęć o profilu artystyczno-tanecznym
  • amatorskich zespołów tanecznych.

Absolwenci otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opłata za studia podyplomowe

2 000 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności.

Po potwierdzeniu kwalfikacji na studia należy dostarczyć oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz dokonać opłaty za studia.

Adres

Miejsce składania dokumentów: Dział Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

mgr Romuald Kalinowski

Jednostka prowadząca studia

Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]