Bezpłatne kursy dla obywateli Ukrainy

Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy

 

LIMIT MIEJSC W PROJEKCIE ZOSTAŁ WYCZERPANY.
NIE PROWADZIMY REKRUTACJI.

 

 

O projekcie

Projekt „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” jest realizowany w ramach konkursu grantowego „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację  Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” jest podniesienie umiejętności podstawowych osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Wartość grantu wynosi 361 689.3 zł, wkład ze środków europejskich wynosi: 341 036,84 zł.

Uczestnicy projektu będą mogli podnieść umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim. Wymiar godzin przewidziany programem (120 godz.) pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiający swobodną komunikację. Dodatkowo przeprowadzać będziemy szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy w zakresie  instytucji w Polsce, podstaw poszukiwania pracy w Polsce, podejmowania legalnej pracy w Polsce, wiedzy o Polsce, aspektów finansowych oraz dotyczących transportu i komunikacji.

W ramach projektu, nasi uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze wsparcia pozaedukacuyjnego. Nasi asystenci międzykulturowi pomogą zaadoptować się do nowych warunków, będą wspierać uczestników w zakresie załatwiania spraw związanych z legalizacją pobytu, ubieganiem się o różne formy wsparcia. Pomogą wypełnić wniosek, czy przygotować pismo. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa prawnego i pomocy psychologicznej.

Kto może skorzystać ze szkoleń

Wsparcie w ramach projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” jest skierowane do osób dorosłych powyżej 18. roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Realizowane kursy:

 • Język polski jako obcy - 120 godz.
 • Instytucje w Polsce - 18 godz.
 • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce - 18 godz.
 • Pracuję legalnie w Polsce - 18 godz.
 • Wiedza o Polsce - 18 godz.
 • Finansowe ABC - 18 godz.
 • Transport i komunikacja 2 godz.

 

Jak zapisać się do projektu

 1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy WYPEŁNIJ FORMULARZ
 2. W okresie trwania rekrutacji dostarczyć dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na kurs, wraz z wymaganym formularzem i oświadczeniami (otrzymają je Państwo w trakcie wizyty w Dziale Kształcenia Podyplomowego)
 • kopia dokumentu tożsamości stwierdzająca zarówno narodowość ukraińską jak i przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej po 24.02.2022 r. (oryginał do wglądu)
 • kopia potwierdzenia nadania numeru PESEL z umieszczonym na nim skrótem UKR lub kopia potwierdzenia korzystania z ochrony czasowej (oryginał do wglądu).

 

LIMIT MIEJSC W PROJEKCIE ZOSTAŁ WYCZERPANY.
NIE PROWADZIMY REKRUTACJI.

 

Po złożeniu kompletu dokumentów każdy z uczestników przejdzie proces Identyfikacji potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych, podczas którego określony zostanie jego poziom umiejętności podstawowych. Wyniki diagnozy zadecydują o zakwalifikowaniu do projektu i przyporządkowaniu do odpowiedniej grupy.

 

Bliższe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Dziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, (Budynek biblioteki UR) pok. 52

tel. 17 872 11 48,17 872 10 96, e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

 

 

Harmonogram realizacji projektu

 

I REKRUTACJA (grudzień 2022)

 • Opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu
 • Kampania informacyjno – promocyjna
 • Rekrutacja uczestników

 

II DIAGNOZA (grudzień 2022 – styczeń 2023) - harmonogram

 • Identyfikacja potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych
 • Określenie poziomu umiejętności podstawowych

 

III WSPARCIE EDUKACYJNE (styczeń - marzec 2023 cz.3) - harmonogram

 • Zajęcia z języka polskiego
 • Zajęcia z komponentów tematycznych

  

IV WALIDACJA (kwiecień 2023)

 • Sprawdzenie umiejętności
 • Informacja zwrotna
 • Przekazanie uczestnikom świadectw ukończenia kursów.

 

Do pobrania:

 

Zaproszenia do składania ofert / szacowanie cen

wstecz