Nie zawsze uczestnictwo w studiach podyplomowych lub kursach wiąże się z wydatkami z naszego portfela. Wiadomo, studia podyplomowe mogą okazać się kosztowną inwestycją, która zwracać się może w dalszej perspektywie czasowej. Co zrobić kiedy właśnie ruszają studia podyplomowe, które akurat bardzo nas interesują ale nie mamy oszczędności?

Na Uniwersytecie Rzeszowskim zdajemy sobie sprawę z problemów jakie mogą wyniknąć w związku z finansowaniem studiów, dlatego od lat z otwartością rozpatrujemy wnioski o rozłożenie płatności za studia na raty. Mało tego. Każdy słuchacz, który zdecyduje się na płatności ratalne może być pewien, że w związku z tym nie zapłaci nawet złotówki więcej niż za czesne płatne jednorazowo.

Praktyką również stało się, że słuchacze studiów podyplomowych realizowanych na naszym Uniwersytecie korzystają z możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy możliwości dofinasowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty m.in. studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, dzięki którym zarówno firmy jak i osoby prywatne mają możliwość rozwijania swoich kompetencji.

Kursy i szkolenia zgłoszone przez Uniwersytet Rzeszowski można sprawdzić na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Jak dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych

Osoby fizyczne

 • wyszukać studia podyplomowe,
 • zarejestrować się,
 • zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie,
 • zgłosić swoje uczestnictwo.

Firmy

 • pracodawca zgłasza się do Operatora, a następnie rejestruje się w BUR i typuje usługę, która go interesuje, a także składa dokumenty zgłoszeniowe;
 • operator weryfikuje firmę: czy firma może skorzystać ze wsparcia; czy aktualnie są dostępne środki; określa kwotę i % dofinansowania; Operator może również udzielić usługi doradczej (dobór odpowiedniego wsparcia);
 • po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy – promesy. Umowa zawiera informacje dotyczące danych firmy i osób, które korzystają ze wsparcia
 • po podpisaniu umowy Operator rezerwuje środki na sfinansowanie usług – maksymalnie na 3 miesiące - w tym czasie przedsiębiorca powinien rozpocząć udział w usłudze.

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
 • Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

 • brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
 • wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę (co najmniej jedna osoba).

Na co można przeznaczyć środki

Środki KFS można przeznaczyć na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć m.in. na studia podyplomowe i kursy oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować nawet do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Ponadto za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

Jak otrzymać dofinansowanie do studiów podyplomowych

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.
Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 30.000 zł.

Jest to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Bliższe informacje znajdują się na stronie: inwestujwrozwoj.pl