Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na stronie, zapraszamy do kontaktu z Działem Kształcenia Podyplomowego.

Termin rekrutacji na rok akademicki 2024/2025: 30.09.2024 r.

Dokumenty należy złożyć do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek Biblioteki UR), pok. 52.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe na żadnym kierunku.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trakcie weekendów, tj. sobota-niedziela, częstotliwość spotkań uzależniana jest od programu danego kierunku studiów podyplomowych, zazwyczaj są to zjazdy co dwa tygodnie.

Tak, ale tylko gdy kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego upoważniony, w przeciwnym razie dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Kształcenia Podyplomowego wraz oryginałem świadectwa ukończenia studiów wyższych do wglądu.

Nie przyjmujemy skanów.

Tak, istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na raty. Z tytułu rozłożenia płatności na raty słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Zajęcia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzone są zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone online realizowane są w trybie synchronicznym, gdzie uczestnicy spotykają się z prowadzącym w czasie rzeczywistym.

Opłata za studia jest liczona wprost proporcjonalnie do odbytych się zajęć do momentu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych przez słuchacza do Działu Kształcenia Podyplomowego.

Dokumenty można przekazać przez osobę trzecią. Należy jedynie pamiętać o złożeniu wszystkich niezbędnych podpisów na podaniu oraz pozostałych dokumentach.

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w kształceniu podyplomowym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat/inż.), niemniej jednak na niektórych kierunkach studiów podyplomowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia/ jednolitych magisterskich. Konkretne wymagania zapisane są przy danym kierunku studiów podyplomowych i weryfikowane na etapie rekrutacji.

Studia podyplomowe rozpoczynają się najczęściej w październiku lub listopadzie, dokładny termin rozpoczęcia studiów zostaje podany słuchaczom indywidulanie dla każdego kierunku. Jest możliwość uruchomienia niektórych kierunków studiów podyplomowych w innym terminie, jeśli zostanie zebrana odpowiedna grupa chętnych.

Na studiach podyplomowych nie ma możliwości otrzymania stypendiów.

Słuchacz studiów podyplomowych nie ma statusu studenta i nie przysługuje mu legitymacja studencka.

Tak istnieje możliwość otrzymania faktury. Prośbę o otrzymanie faktury należy zgłosić do Działu Kształcenia Podyplomowego przed podpisaniem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe/kurs/szkolenie.

W zdecydowanej większości o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Tak można, dyplom należy do nas dostarczyć po obronie ale przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli zaistnieje taka sytuacja należy do Działu Kształcenia Podyplomowego dostarczyć zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wyższych.

Tak, na prośbę słuchacza wydajemy takie zaświadczenia.

Owszem pracodawca może sfinansować studia w całości bądź w części. Jest również możliwość otrzymania faktury.

Istnieje taka możliwość, należy o tym fakcie poinformować Dział Kształcenia Podyplomowego.