Accounting in English

 • Liczba semestrów

  1 semestr

 • Liczba godzin

  20 godzin

 • Opłata

  Wersja 1 (moduł uzupełniający); 290 zł Wersja 2 (moduł samodzielny); 350 zł Studenci UR – cena promocyjna 290 zł

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • Kierownik

  mgr Justyna Chmiel

  [email protected]

Opis kursu

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w różnych podmiotach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości i finansów (pojęcia i operacje). Absolwent kursu zostanie zapoznany z zagadnieniami księgowości i rachunkowości, w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Po ukończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Program kursu

 • Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa (6 godz.)
 • Koszty i przychody przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat (6 godz.)
 • Plan kont. Operacje księgowe bilansowe i operacje wynikowe (5 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa (3 godz.)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Accounting in English” – posługiwanie się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min 15 osób). Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • kserokopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (oryginał do wglądu)