Kurs języka polskiego jako obcego - poziom progowy A1

 • Liczba semestrów

  2-3 miesiące

 • Liczba godzin

  60 godzin zajęć dydaktycznych

 • Opłata

  Opłata za cały kurs 430 €

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Kułakowska

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy zamierzają rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw i zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie A1.

Program kursu obejmuje sprawności językowe sprawdzane podczas tego egzaminu.

Kurs zostanie uruchomiony w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów na dany poziom (minimum 10 osób). Przewidujemy 60 godzin dydaktycznych zajęć, przez ok. 2-3 miesiące. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – po godzinie 16.30. Spotkania mogą trwać od 2 do 4 godzin dydaktycznych, po 45 minut każda).

Przewidujemy stacjonarną formę kursów, jednak w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemiologicznego może być podjęta decyzja o zmianie charakteru kursu na on-line (zajęcia z lektorem na platformie do nauki zdalnej).

Na zakończenie każdego kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość języka polskiego. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

 

Program kursu

 • konwersacje w języku polskim (ćwiczenie rozumienia ze słuchu i mówienia),
 • ćwiczenia wypowiedzi pisemnych i rozumienia tekstów pisanych – ćwiczenia ortograficzne i redakcyjne,
 • ćwiczenia gramatyczne.

Przed rozpoczęciem kursu Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem „kurs A1”.
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.


Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A1 wg ESOKJ. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają test językowy obejmujący zagadnienia omawiane na kursie.

 

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 10 osób).

Wymagane dokumenty

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Kurs A1”
 • Podanie o przyjęcie na kurs (wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

 

Wymagania wstępne

 • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu
 • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)

 

Polish Language Course for Foreigners - A1 Level

Number of hours - 60 hours of instructional classes

Fee: 430 euros

 

The course is intended for foreigners and Poles living abroad who intend to start learning Polish from scratch and plan to take a certification exam in Polish as a foreign language at the A1 level. The course program covers language skills assessed during this exam.

The course will be launched when the required number of candidates for a given level is gathered (a minimum of 10 people). We anticipate 60 hours of instructional classes over approximately 2-3 months. Classes will be held three times a week in the afternoon, after 16:30. Sessions can last from 2 to 4 instructional hours, each lasting 45 minutes.

We plan to offer the course in an in-person format, but in the event of an increased epidemiological threat, a decision may be made to switch to an online format (lessons with an instructor on a remote learning platform).

At the end of each course, a proficiency test in the Polish language will be conducted. Participants will receive a certificate upon course completion.

Course Program:

 • Conversations in the Polish language (listening and speaking exercises)
 • Written expression and comprehension of written texts (spelling and editing exercises)
 • Grammar exercises

 

Before starting the course, candidates should submit the following documents:

 • Medical insurance policy for the entire course period (stay in Poland)
 • Confirmation of payment for the entire course with the note "A1 Course"
 • Application for course admission (in electronic version, generated from the recruitment system)
 • Identity document for inspection (passport or other document confirming identity)

 

Once informed of their acceptance into the course, candidates must provide the complete original documents.

The Polonia Center does not assist with visa application procedures. After being accepted into the course, participants receive a document confirming their qualification for the Polish language course, and after the start of classes, a certificate of course participation. Based on these documents, candidates can apply for a visa or its extension at the appropriate Polish consulates in their place of residence.

The course fee covers only the cost of classes; we do not provide participants with meals or accommodation.
Qualifications Obtained by the Participant:
Proficiency in Polish as a foreign language at the A1 level according to ESOKJ. At the end of the course, participants take a language test covering the topics discussed during the course.

Recruitment Guidelines:

 • Recruitment is conducted electronically on an ongoing basis.
 • The course will be launched when a group is formed (a minimum of 10 people).

 

Required Documents:

 • Medical insurance policy for the entire course period (stay in Poland)
 • Confirmation of payment for the entire course with the note "A1 Course"
 • Application for course admission (generated from the recruitment system)
 • Identity document for inspection (passport or other document confirming identity)

 

Once informed of their acceptance into the course, candidates must provide the complete original documents.

 

Prerequisites:

 • Possession of a visa or residence permit allowing residence in Poland during the course.
 • Possession of medical insurance for the entire course period (stay in Poland)."

Курс польської мови як іноземної – початковий рівень А 1

Обсяг курсу становить 60 навчальних годин.

Вартість курсу: 430 євро.

Курс призначений для іноземців та поляків, які проживають за кордоном і мають намір розпочати вивчення польської мови «з нуля» та скласти сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної на рівні А1.

Програма курсу охоплює мовні навички, що перевіряються на цьому іспиті.

Курс розпочнеться, як тільки набереться необхідна кількість слухачів (мінімум 10 осіб). Ми передбачаємо 60 навчальних годин протягом приблизно 2-3 місяців. Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень у другій половині дня - після 16:30. Зустрічі можуть тривати від 2 до 4 навчальних годин, по 45 хвилин кожна.
Ми передбачаємо стаціонарну форму проведення курсів, але у випадку зростання епідеміологічної загрози може бути прийнято рішення про зміну форми проведення курсів на онлайн (заняття з викладачем на дистанційній навчальній платформі).
Наприкінці кожного курсу буде проведено тест на знання польської мови. Учасники отримають сертифікат про проходження курсу.

Програма курсу

• Розмови польською мовою (вправи на аудіювання та говоріння)
• Вправи на письмове мовлення та розуміння прочитаного - вправи на правопис та редагування
• Граматичні вправи

Перед початком курсу слухачі повинні подати наступні документи

• Поліс медичного страхування на весь період курсу (перебування в Польщі).
• Підтвердження оплати за весь курс з позначкою «Курс А1».
• Заява про вступ на курс (електронна версія, згенерована з електронної системи приймальної комісії).
• Посвідчення особи для перевірки (паспорт або інший документ, що підтверджує особу).

Після того, як Ви отримаєте повідомлення про зарахування на курс, Вам необхідно буде подати оригінали документів.
Полонійний центр не є посередником у процедурі отримання візи. Після зарахування на курс слухач отримує довідку про зарахування на курс польської мови, а після початку занять - довідку про участь у курсі. На підставі цих документів слухач курсу може подати до консульства Республіки Польща за місцем проживання заяву на отримання візи або її продовження.
У вартість курсу входить лише вартість занять, ми не забезпечуємо слухачів харчуванням та проживанням.

Кваліфікації, які отримує слухач курсу
Знання польської мови як іноземної на рівні А1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наприкінці курсу учасники складають мовний тест, що охоплює теми, розглянуті під час навчання на курсі.

Правила набору на курси

• Набір відбувається за допомогою електронної системи приймальної комісії на постійній основі.
• Передумовою для початку курсу є організація групи (мінімум 10 осіб).
Необхідні документи
• Поліс медичного страхування на весь період курсу (перебування у Польщі)
• Підтвердження оплати повної вартості курсу з позначкою «Курс А1»
• Заява про зарахування на курс (згенерована з електронної системи приймальної комісії)
• Посвідчення особи для перевірки (паспорт або інший документ, що підтверджує особу)
Після того, як Ви отримаєте повідомлення про те, що Ви пройшли відбір на курс, Вам потрібно буде надати оригінали документів.

Вимоги до вступу

• Наявність візи або карти перебування (karty pobytu), що дозволяє перебування на території Республіки Польща на час проходження курсу
• Наявність полісу медичного страхування на весь період курсу (перебування у Польщі)