Kurs języka polskiego jako obcego - poziom progowy A2

 • Liczba semestrów

  3 miesiące

 • Liczba godzin

  70 godzin zajęć dydaktycznych

 • Opłata

  Opłata za cały kurs 465 €

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Humanistycznych Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Kułakowska

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy znają język polski na poziomie A1 i zamierzają kontynuować naukę oraz chcą zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie A2. Program kursu obejmuje sprawności językowe sprawdzane podczas tego egzaminu.

Kurs zostanie uruchomiony w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów na dany poziom (minimum 10 osób).

Przewidujemy 70 godzin dydaktycznych zajęć, przez ok. 3 miesiące. Zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – po godzinie 16.30.

Spotkania mogą trwać od 2 do 4 godzin dydaktycznych, po 45 minut każda. Przewidujemy stacjonarną formę kursów, jednak w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemiologicznego może być podjęta decyzja o zmianie charakteru kursu na on-line (zajęcia z lektorem na platformie do nauki zdalnej).

Na zakończenie każdego kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość języka polskiego. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu.

 

Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na kurs języka polskiego, po rozpoczęciu zajęć zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Na

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie A2 wg ESOKJ. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają test językowy obejmujący zagadnienia omawiane na kursie.

podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów.

 

Wymagania wstępne

 • Posiadanie wizy lub karty pobytu zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas kursu.
 • Posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce).
 • Znajomość języka polskiego na poziomie A2 potwierdzona na teście plasującym.

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 10 osób).
 • Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs z dopiskiem kurs „Kurs A2”
 • Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności).

 

 

Polish as a Foreign Language Course - Level A2

 

Number of hours - 70 hours of instructional sessions
Fee: 465 euros

 

The course is designed for foreigners and Poles living abroad who have knowledge of the Polish language at the A1 level and intend to continue their learning, as well as those who wish to take a certification exam in Polish as a foreign language at the A2 level. The course program covers language skills assessed during this exam.

The course will start when the required number of candidates for a particular level is met (a minimum of 10 people). We anticipate 70 hours of instructional sessions, spanning approximately for 3 months. Classes will take place three times a week in the afternoon, starting after 16:30. Sessions may last from 2 to 4 instructional hours, with each lasting 45 minutes. We plan to conduct the courses in an in-person format; however, in the event of an increased epidemiological threat, a decision may be made to transition to an online format (lessons with an instructor on a remote learning platform).

At the conclusion of each course, a proficiency test in the Polish language will be administered. Participants will receive a certificate of course completion.

The Polonia Center does not facilitate visa procedures. After being accepted into the course, the student will receive a document indicating their qualification for the Polish language course, and upon course commencement, a certificate of participation in the course.

Qualifications obtained by the student:
Proficiency in Polish as a foreign language at the A2 level according to the ESOKJ. At the end of the course, participants take a language test covering the topics discussed during the course. Based on these documents, candidates can apply for a visa or its extension at the appropriate Polish consulates in their place of residence.

The course fee covers only the cost of lessons; we do not provide meals or accommodation for participants.

Prerequisites

• Possession of a visa or residence card allowing residence in the territory of the Republic of Poland during the course.
• Possession of medical insurance for the entire duration of the course (stay in Poland).
• Proficiency in the Polish language at the A2 level confirmed by a placement test.

Recruitment rules

• Recruitment is carried out electronically on an ongoing basis. Link here
• The course will be launched when a group is organized (a minimum of 10 people).
• After receiving information about qualification for the course, you must provide a complete set of original documents.

Required documents

• Medical insurance policy for the entire duration of the course (stay in Poland).
• Confirmation of payment for the entire course with the note "Course A2".
• Application for admission to the course (in electronic form, generated from the recruitment system).
• Identity document for verification (passport or other document confirming your identity).

After receiving information about qualification for the course, you must provide a complete set of original documents (certificate, identity document for confirmation of compliance).

 

Курс польської мови як іноземної – початковий середній рівень А 2

Обсяг курсу становить 70 навчальних годин.

Вартість курсу: 465 євро

Курс призначений для іноземців та поляків, які проживають за кордоном, володіють знаннями польської мови на рівні А 1 та мають намір продовжити вивчати польську мову та скласти сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної на рівні А 2.

Програма курсу охоплює мовні навички, що перевіряються на цьому іспиті.

Курс розпочнеться, як тільки набереться необхідна кількість слухачів (мінімум 10 осіб).
Ми передбачаємо 70 навчальних годин протягом приблизно 3 місяців. Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень у другій половині дня - після 16:30.
Зустрічі можуть тривати від 2 до 4 навчальних годин, по 45 хвилин кожна.
Ми передбачаємо стаціонарну форму проведення курсів, але у випадку зростання епідеміологічної загрози може бути прийнято рішення про зміну форми проведення курсів на онлайн (заняття з викладачем на дистанційній навчальній платформі).

Наприкінці кожного курсу буде проведено тест на знання польської мови. Учасники отримають сертифікат про проходження курсу.
Полонійний центр не є посередником у процедурі отримання візи. Після зарахування на курс слухач отримує довідку про зарахування на курс польської мови, а після початку занять - довідку про участь у курсі. На підставі цих документів слухач курсу може подати до консульства Республіки Польща за місцем проживання заяву на отримання візи або її продовження.

У вартість курсу входить лише вартість занять, ми не забезпечуємо слухачів харчуванням та проживанням.
Кваліфікації, які отримує слухач курсу
Знання польської мови як іноземної на рівні А 2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наприкінці курсу учасники складають мовний тест, що охоплює навчальний матеріал, розглянутий під час навчання на курсі.

Вимоги до вступу

• Наявність візи або карти перебування (karty pobytu), що дозволяє перебування на території Республіки Польща на час проходження курсу
• Наявність полісу медичного страхування на весь період курсу (перебування у Польщі)
• Знання польської мови на рівні А 1, підтверджені вступним тестом

Правила набору на курси

• Набір відбувається за допомогою електронної системи приймальної комісії на постійній основі.
• Передумовою для початку курсу є організація групи (мінімум 10 осіб).
• Після того, як Ви отримаєте повідомлення про те, що Ви пройшли відбір на курс, Вам потрібно буде надати оригінали документів.

Необхідні документи

• Поліс медичного страхування на весь період курсу (перебування у Польщі)
• Підтвердження оплати повної вартості курсу з позначкою «Курс А2»
• Заява про зарахування на курс (згенерована з електронної системи приймальної комісії)
• Посвідчення особи для перевірки (паспорт або інший документ, що підтверджує особу)

Після того, як Ви отримаєте повідомлення про те, що Ви зараховані на курс, Вам необхідно буде подати оригінали документів (довідку; документ, що підтверджує особу)