Kurs księgowość w praktyce I stopnia

 • Liczba semestrów

  2 miesiące

 • Liczba godzin

  70 godzin zajęć dydaktycznych

 • Opłata

  990 zł za cały kurs

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Społecznych

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera. Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.

1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne

1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości

1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów

1.5 Charakterystyka rozrachunków

1.6 Operacje gospodarcze

1.7 Dowody księgowe

1.8 Księgi rachunkowe

 

Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach rachunkowych - 35 godz.

2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych

2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego

2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy
o rachunkowości

2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

 

Moduł III Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.

3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności, rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.

3.3 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.19 osób).
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.
 • Wszystkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych (dokumentów, wpłat itp.) przesyłamy słuchaczom na podany przez nich adres e-mailowy.

 

Wymagane dokumenty