Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  600 godzin

 • Opłata

  1300 euro

 • Jednostka organizacyjna

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik

  dr Małgorzata Kułakowska

Opis kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w Polsce

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy zamierzają w kolejnym roku akademickim (2024/25) podjąć studia w Polsce. Kurs trwa 2 semestry. Po ukończeniu kursu Słuchacze zdają egzamin, który potwierdza znajomość języka polskiego i otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

Kurs trwa – w zależności od potrzeb 600 lub 720 godzin. W trakcie kursu kandydaci doskonalą znajomość języka polskiego, zwłaszcza w takich obszarach, które będą niezbędne podczas studiów: uczą się polskiego języka naukowego, zdobywają wiedzę na temat terminologii wybranej dziedziny studiów. Proponujemy również zajęcia pozwalające poznać kulturę polską oraz zachowania językowe Polaków.

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na różne kierunki studiów w Polsce, dlatego nie organizujemy zajęć specjalistycznych z wybranych przedmiotów, możemy jednak pomagać w znalezieniu odpowiednich zajęć przygotowujących merytorycznie do studiów na wybranym kierunku. Zajęcia te będą dodatkowo płatne.

Centrum Polonijne nie organizuje rekrutacji na studia w Polsce. Przewidujemy w ramach kursu cykl zajęć wspierających uczestników naszego kursu w procesie rekrutacyjnym, ale każdy z uczestników samodzielnie ubiega się o przyjęcie na studia w wybranej uczelni.

Centrum Polonijne nie pośredniczy w procedurach przyznawania wizy. Po przyjęciu na kurs Słuchacz otrzymuje dokument o zakwalifikowaniu na Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce, a po rozpoczęciu zajęć - zaświadczenie o uczestnictwie w tym kursie. Na podstawie tych dokumentów kandydaci mogą ubiegać się w konsulatach RP właściwych dla miejsca zamieszkania o przyznanie wizy lub o jej przedłużenie.

Cena kursu obejmuje tylko koszt zajęć, nie zapewniamy uczestnikom wyżywienia ani noclegów. Pośredniczymy jednak w rezerwacji miejsc w naszych akademikach – osoby zainteresowane korzystaniem z noclegów w akademikach prosimy o kontakt mailowy.

 

Jak zapisać się na KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Krok po kroku

 

Krok 1: wykonanie testu sprawdzającego poziom biegłości językowej:

>>PRZYSTĄP DO TESTU<<

Krok 2: zapraszamy do rekrutacji na kurs: link do systemu rekrutacyjnego

Krok 3: Dostarczenie dokumentów

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu)
 • polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub za pierwszy semestr
 • podanie o przyjęcie na Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce (w wersji elektronicznej)
 • podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu testu sprawdzającego poziom biegłości językowej
 • dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

 

Krok 4. Po dostarczeniu wymienionych dokumentów, Centrum Polonijne wysyła na wskazany adres „Zaświadczenie o przyjęciu na Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce”.

Krok 5. Na podstawie wydanego „Zaświadczenie o przyjęciu na Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce” kandydaci mogą ubiegać się o wydanie wizy w konsulacie RP oraz o przyznanie miejsca w akademiku

Krok 6. Zapraszamy na Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce, który rozpocznie się w październiku 2023 r. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy słuchaczy nie mniejszej niż 12 osób.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. W zależności od poziomu początkowego będzie to egzamin na poziomie B1 lub B2. Kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia kursu z wynikami egzaminu.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. W zależności od poziomu początkowego będzie to egzamin na poziomie B1 lub B2. Kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia kursu z wynikami egzaminu.

 

Program kursu: 600 lub 720 godzin

 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 • Konwersacje w języku polskim
 • Ćwiczenia ortograficzne i redakcyjne
 • Polski język naukowy
 • Grzeczność językowa i kultura języka z elementami etykiety akademickiej
 • Wsparcie procesu rekrutacyjnego
 • Kultura i historia Polski

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie grupy (minimum 12 osób). Liczba miejsc jest ograniczona (max 30 osób). Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Kandydaci przed zakwalifikowaniem na kurs powinni dostarczyć scany wymienionych poniżej dokumentów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dołączyć w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed rozpoczęciem kursu)
 • Polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres kursu (pobytu w Polsce)
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub za pierwszy semestr z dopiskiem kurs „Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce” · Podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej, wygenerowane z systemu rekrutacji)
 • Podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu testu sprawdzającego poziom biegłości językowej
 • Dowód tożsamości do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo, dowód tożsamości do potwierdzenia zgodności) O terminie dostarczenia oryginalnych dokumentów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową