Audyt wewnętrzny

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  205

 • Opłata za semestr

  2 050

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Kadra na studiach podyplomowych

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

 

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów (§ 9 Regulaminu Krajowej Listy).

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych można znaleźć TUTAJ

Uwaga!!

Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Program studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 • Podstawy ekonomii i zarządzanie organizacją
 • Finanse publiczne
 • Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 • Statystyczne metody monitorowania procesów
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 • Analiza ryzyka
 • Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Planowanie zadań audytowych
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Audyt zamówień publicznych
 • Audyt informatyczny
 • Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 • Seminarium - prace projektowe
 • Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).