Historia

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  372 godziny

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1 500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut Historii

 • Kierownik studiów

  dr Agnieszka Kawalec

Opis studiów podyplomowych Historia

Studia podyplomowe na kierunku Historia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe dają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli historii, we wszystkich typach szkół. Obejmują 282 godziny zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria i warsztaty oraz 90 godz. praktyk zawodowych, łącznie 372 godziny.

Zajęcia dydaktyczne obejmują historię polityczną, społeczną, gospodarczą, kultury itp. poszczególnych epok historycznych (od starożytności po współczesność), historię i kulturę regionu, zajęcia warsztatowe i metodologiczne z zakresu historii oraz dydaktykę historii. Zajęcia objęte programem studiów podyplomowych realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Historia uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Program studiów podyplomowych Historia

 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX w.
 • Historia XX - XXI w.
 • Historia i kultura regionu
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia historiografii z elementami metodologii historii
 • Dydaktyka historii
 • Praktyka zawodowa

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).