Historia i teraźniejszość

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  360 godzin

  w tym 60 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut historii

 • Kierownik studiów

  dr Agnieszka Kawalec

Opis studiów podyplomowych Historia i teraźniejszość

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: historia i teraźniejszość jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne kadry do nauczania kolejnego przedmiotu - historia i teraźniejszość, w szkołach ponadpodstawowych (szkoły branżowe I stopnia, technika, licea ogólnokształcące na poziomie podstawowym).

Studia podyplomowe w zakresie historia i teraźniejszość obejmują 300 godz. zajęć dydaktycznych oraz 60 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin. Studia trwają trzy semestry, częściowo realizowane będą w trybie zdalnym. Zajęcia dydaktyczne, realizowane w postaci konwersatoriów, obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz dydaktykę tego przedmiotu.


Kwalifikacyjne studia podyplomowe: historia i teraźniejszość nadają uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych historia i teraźniejszość i uzyskania kwalifikacji jest zaliczenie wszystkich przedmiotów; złożenie 4 egzaminów w tym: trzech z przedmiotów kierunkowych oraz z dydaktyki historii i teraźniejszości. Ponadto uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest zrealizować 60 godz. praktyk zawodowych.

Po zrealizowaniu wszystkich wymogów uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie historii i teraźniejszości wystawione przez Uniwersytet Rzeszowski.

 

Program studiów podyplomowych Historia i teraźniejszość

 • Historia powszechna 1945-1991
 • Świat współczesny (po 1991 r.)
 • Historia Polski 1945-1989
 • Polska współczesna (po 1989 r.)
 • Społeczeństwo i gospodarka po 1989 r.
 • Podstawy socjologii
 • Współczesne systemy polityczne
 • Prawa człowieka
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Etyka
 • Dydaktyka przedmiotu historia i teraźniejszość
 • Praktyka zawodowa

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).