Etyka - Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  360 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1 400 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Opis kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli

Forma i czas prowadzenia zajęć zostanie ustalona z uczestnikami w trakcie pierwszego spotkania.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Kształcenie w ramach Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z następujących przedmiotów:
historia myśli etycznej, etyka normatywna ogólna, współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm, psychologia moralności, filozofia polityczna: etyka i polityka, metodyka nauczania etyki, praktyka pedagogiczna, wstęp do filozofii i etyki, elementy logiki i retoryki.

W pierwszym semestrze będą odbywać się zajęcia z historii myśli etycznej oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania etyki.

Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. Aleksander Bobko, prof. UR. Krzysztof Bochenek, prof. UR Grzegorz Grzybek, prof. UR Beata Guzowska, prof. UR Andrzej Niemczuk, prof. UR Przemysław Paczkowski, ks. mgr Jacek Szczęch, dr Włodzimierz Zięba.

Celem oferowanych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki jest umożliwienie osobom zainteresowanym problemami filozofii i etyki poszerzania swojej wiedzy, a także zdobycia potrzebnego przygotowania teoretycznego dla prowadzenia działalności pedagogiczno-edukacyjnej z zakresu etyki.

Studia mają, obok doskonalenia wykształcenia i osobowości ich absolwentów, także cele praktyczne. Nasza propozycja szczególnie kierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich, wychowawców młodzieży, osób zajmujących się resocjalizacją, działalnością kulturalną, polityczną i gospodarczą, a także tych, którzy dla podjęcia takiej działalności pragną uzyskać konieczne i pożyteczne przygotowanie teoretyczne. Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych, mających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania etyki filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, egzaminu końcowego oraz uzyskanie zaliczenia praktyki metodycznej.

 

Zajęcia będą odbywać się w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ulica Witolda 11A, 35-302 Rzeszów.

Program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli

 

Historia myśli etycznej

 • Etyka w starożytności
 • Etyka w średniowieczu
 • Etyka nowożytna
 • Etyka współcześnie

Przedmioty etyczne

 • Etyka normatywna ogólna
 • Współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm
 • Psychologia moralności

Przedmioty ogólne

 • Filozofia polityczna: etyka i polityka
 • Wstęp do filozofii i etyki
 • Elementy logiki
 • Retoryka

Przedmioty dydaktyczne

 • Metodyka nauczania etyki
 • Praktyka metodyczna

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).