Logopedia

 • Liczba semestrów

  4 semsetry

 • Liczba godzin

  650 godz.

  W tym 115 godz. warsztatowych i praktyk

 • Opłata za semestr

  1 700 zł za semestr

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik studiów

  dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

  [email protected]

Najważniejszym celem studiów podyplomowych LOGOPEDIA jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to:

 • zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (elementarna wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii, wiedza na temat anatomii narządów mowy odpowiadających za nadawanie i odbiór mowy),
 • zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka),
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi specjalnej troski,
 • zapoznanie słuchaczy ze strategią postępowania logopedycznego w przypadkach problemów z mową o różnym podłożu, wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Studia podyplomowe LOGOPEDIA mają bezpośrednio przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych. Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet logopedyczny). Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA, SURDOLOGOPEDIA i innych.

Nasze atuty:

 • Kształcimy logopedów już ponad dziesięć lat,
 • Mamy świetną opinię o naszych absolwentach wśród pracodawców,
 • Posiadamy najwyższą kategorię naukową A i wynikające z tego uprawnienia do prowadzenia kształcenia nauczycieli (również nauczycieli-logopedów),
 • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą składającą się z pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktykujących logopedów,
 • Mamy własny, dobrze wyposażony gabinet logopedyczny (prowadzimy w nim praktyki bez konieczności wchodzenia do innych instytucji – w niewielkich, max. pięcioosobowych grupach).

Logopedia to kierunek łączący w sobie różne treści i wiedzę z kilku dziedzin. Nauka ta bowiem zrodziła się jako gałąź fonetyki stosowanej, czyli działu językoznawstwa. Wspomaga się jednak metodologią wypracowaną przez nauki społeczne. Terapia osób z nierzadko bardzo rozległymi i złożonymi problemami zdrowotnymi nie byłaby możliwa bez elementarnej znajomości wybranych zagadnień z nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Program kształcenia Podyplomowych Studiów Logopedii obejmuje zatem 5 modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z czterech obszarów kształcenia (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Również efekty kształcenia na kierunku Logopedia odnoszą się do czterech dziedzin.

Moduł I to moduł językoznawczy; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych; modułowi temu przyporządkowano 124 godzin dydaktycznych (60 godz. wykładu i 64 godz. ćwiczeń) oraz 10 p. ECTS.

Moduł II to moduł pedagogiczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych i społecznych; modułowi temu przyporządkowano 85 godzin dydaktycznych (70 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń) oraz 10 p. ECTS.

Moduł III to moduł medyczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk medycznych; modułowi temu przyporządkowano 71 godzin dydaktycznych (wykłady) i 10 p. ECTS.

Moduł IV to moduł terapii logopedycznej; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk o zdrowiu oraz – po części – nauk humanistycznych; jest to główny moduł na studiach logopedycznych, toteż przeznaczono na jego realizację 146 godzin wykładów, 103 godziny ćwiczeń oraz 25 godz. zajęć warsztatowych (w sumie: 274 godz.), a także 30 p. ECTS.

Moduł V to moduł seminariów i praktyk; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres wszystkich czterech wymienionych wcześniej nauk, jako że stanowią praktyczny sprawdzian zastosowania zdobytej w czasie studiów wiedzy i umiejętności; modułowi temu przyporządkowano 95 godzin dydaktycznych oraz 15 p. ECTS.

W sumie program studiów obejmuje 650 godzin (minimum określone przez Polski Związek Logopedów wynosi 600 godzin), w tym 315 godzin wykładów, 220 godzin ćwiczeń oraz 115 godzin zajęć warsztatowych i praktyk). Wiedza przekazywana niektórych modułach ma charakter teoretyczny. Tak jest na przykład na module medycznym. Również moduł pedagogiczny nastawiony jest głównie na przekazywanie wiedzy, mniej na kształtowanie umiejętności. Takie nastawienie ma moduł językoznawczy, oraz moduł terapii logopedycznej, na którym student zdobywa wiadomości o zaburzeniach mowy i kształci umiejętności ich terapii. Na doskonalenie praktycznych umiejętności w całości nastawiony jest moduł V - seminarium i praktyki, który przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie logopedy oraz do prowadzenia samodzielnych badań i analiz.

Student będzie odbywał praktyki w wymiarze 100 godzin. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym. Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą na adres Dział Kształcenia Podyplomowego, ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty