Nauczanie języka polskiego

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  400 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1600 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

 • Kierownik studiów

  dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Opis studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół. Oferta adresowana jest do absolwentów kierunków humanistycznych, jak również absolwentów pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii oraz kierunków slawistycznych, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe nauczanie języka polskiego zapewniają uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

Program studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego

 

Moduł przedmiotów z zakresu przygotowania merytorycznego

 • Historia literatury polskiej (średniowiecze – modernizm)
 • Historia literatury polskiej (literatura po 1918 roku)
 • Arcydzieła literatury powszechnej
 • Poetyka z elementami teorii literatury
 • Analiza dzieła literackiego
 • Wiedza o kulturze
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Współczesny język polski z elementami historii języka
 • Kultura języka ze stylistyką praktyczną

 

Moduł dydaktyczny i praktyk

 • Metodyka nauczania literatury i języka polskiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Kompetencje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego)
 • Technologia informacyjna i kształcenie zdalne w nauczaniu języka polskiego
 • Praktyka z języka polskiego

 

Moduł glottodydaktyczny

 • Podstawy glottodydaktyki
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży
 • Ćwiczenia ortofoniczno-logopedyczne w nauczaniu języka polskiego

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej
 • o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków humanistycznych o specjalności nauczycielskiej oraz absolwenci pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii i kierunków slawistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).