Nauczanie języka polskiego

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  380 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1600 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

 • Kierownik studiów

  dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Opis studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół. Oferta adresowana jest do absolwentów kierunków humanistycznych, jak również absolwentów pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii oraz kierunków slawistycznych, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej.

Program studiów współtworzą dwa moduły: merytoryczny oraz dydaktyczny i praktyk. Wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają w czasie praktyk z języka polskiego.

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne nauczanie języka polskiego zapewniają uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu (języka polskiego).
Po zakończeniu cyklu kształcenia odbędzie się ewaluacja studiów.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent(ka) studiów posiada poszerzoną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu literatury, języka i kultury polskiej. Posiada umiejętności badania: tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania różnorodnych form wypowiedzi. Rozumie procesy historycznojęzykowe, poprawnie posługuje się językiem polskim, krytycznie analizuje różne teksty literatury i kultury.

Zna metodykę nauczania literatury i języka polskiego i różnorodne kompetencje nauczyciela polonisty. Absolwent(ka) ma przygotowanie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w każdym typie szkół oraz na każdym poziomie edukacji.

 

Program studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego

 

Moduł przedmiotów z zakresu przygotowania merytorycznego

 • Historia literatury polskiej (średniowiecze – modernizm)
 • Historia literatury polskiej (literatura po 1918 roku)
 • Arcydzieła literatury powszechnej
 • Poetyka z elementami teorii literatury
 • Analiza dzieła literackiego
 • Wiedza o kulturze
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Współczesny język polski z elementami historii języka
 • Kultura języka ze stylistyką praktyczną

 

Moduł dydaktyczny i praktyk

 • Metodyka nauczania literatury i języka polskiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Kompetencje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego)
 • Technologia informacyjna i kształcenie zdalne w nauczaniu języka polskiego
 • Praktyka z języka polskiego

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej
 • o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci filologii polskiej, neofilologii i innych kierunków humanistycznych o specjalności nauczycielskiej, a także absolwenci nauczania początkowego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kierunków slawistycznych, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).