Nauczanie języka polskiego jako obcego

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  400 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1350 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

 • Kierownik studiów

  dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Opis studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe ONLINE

 

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne kadry, tj. nauczycieli i lektorów do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach, uczelniach i instytucjach oświatowych. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów filologii polskiej, neofilologii i innych kierunków humanistycznych o specjalności nauczycielskiej, a także do absolwentów nauczania początkowego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kierunków slawistycznych, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.


Program studiów podyplomowych współtworzą dwa moduły: merytoryczny oraz dydaktyczny i praktyk. Wiedzę merytoryczną, glottodydaktyczną i metodyczną zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają podczas praktyki metodycznej, ukierunkowanej na zdobywanie umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Wykłady, w wymiarze 110 godzin będą realizowane w formie zdalnej, pozostałe zajęcia i praktyka będą realizowane w formie kontaktu bezpośredniego.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Posiada wiedzę merytoryczną na temat systemu języka polskiego i sprawności językowych, którą potrafi umiejętnie powiązać z wiedzą o literaturze, kulturze i historii Polski w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przygotowanie glottodydaktyczne i metodyczne oraz umiejętności praktyczne nabyte podczas praktyki metodycznej pozwalają mu zaplanować i realizować proces kształcenia dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na różnym poziomie zaawansowania językowego. Absolwent studiów może pracować jako nauczyciel lub lektor języka polskiego jako obcego w Polsce lub za granicą.

Program studiów podyplomowych nauczanie języka polskiego jako obcego

 

 • Gramatyka języka polskiego
 • Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy
 • Kultura języka ze stylistyką praktyczną
 • Gramatyka kontrastywna
 • Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki
 • Kultura polska
 • Wybrane zagadnienia z historii Polski
 • Bilingwizm
 • Wybrane zagadnienia przekładu
 • Promocja kultury polskiej za granicą
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Warsztaty metodyczne
 • Konwersacje w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Ćwiczenia ortofoniczno-logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji
 • Konstruowanie testów i organizacja egzaminów z języka polskiego jako obcego
 • Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Praktyka metodyczna

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się oraz posługiwanie się staranną polszczyzną.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).