Logopedia

 • Liczba semestrów

  4 semsetry

 • Liczba godzin

  674 godz.

  w tym 60 godz. praktyk indywidualnych i 60 godz. praktyk asystenckich

 • Opłata za semestr

  1 700 zł za semestr

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik studiów

  dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

  [email protected]

Najważniejszym celem studiów podyplomowych LOGOPEDIA jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to:

 • zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (elementarna wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii, wiedza na temat anatomii narządów mowy odpowiadających za nadawanie i odbiór mowy),
 • zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka),
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi specjalnej troski,
 • zapoznanie słuchaczy ze strategią postępowania logopedycznego w przypadkach problemów z mową o różnym podłożu, wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Studia podyplomowe LOGOPEDIA mają bezpośrednio przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych, a także w jednostkach oświatowych (szkoły, przedszkola – nauczyciel logopeda). Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet logopedyczny). Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA, SURDOLOGOPEDIA i innych.

Nasze atuty:

 • Kształcimy logopedów już blisko 15 lat,
 • Mamy świetną opinię o naszych absolwentach wśród pracodawców,
 • Posiadamy kategorię naukową B+ i wynikające z tego uprawnienia do prowadzenia kształcenia nauczycieli (również nauczycieli-logopedów),
 • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą składającą się z pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktykujących logopedów,
 • Mamy własny, dobrze wyposażony gabinet logopedyczny (prowadzimy w nim praktyki bez konieczności wchodzenia do innych instytucji – w niewielkich, max. pięcioosobowych grupach).
 • Organizujemy logopedyczne konferencje naukowe, wydajemy też publikacje i prowadzimy badania naukowe w zakresie logopedii.

 

Adresaci

Słuchaczem studiów podyplomowych może być dowolna osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy. Kandydaci na studia powinni być absolwentami kierunków dających uprawnienia do pracy z dziećmi. Absolwenci pozostałych kierunków mogą podjąć studia, ale powinni mieć świadomość, że będą mogli prowadzić terapię mowy tylko u osób dorosłych.
Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

 

Studia przygotowują do wykonywania dwóch zawodów: logopedy i nauczyciela-logopedy.

Program studiów jest dostosowany do załącznika nr 3 do standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. - Dz.U. z 2019, poz. 1450 z późniejszymi zmianami).

Należy jednak pamiętać, że studia podyplomowe na kierunku LOGOPEDIA - zgodnie z wspomnianym standardem - dają pełne uprawnienie do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy wyłącznie osobom, które mają stopień naukowy magistra i pełne uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole (studia nauczycielskie lub pedagogiczne na dowolnym kierunku). Innymi słowy, studia te dają dodatkowe kompetencje nauczycielom i pedagogom.

 

Logopedia to kierunek łączący w sobie różne treści i wiedzę z kilku dziedzin. Nauka ta bowiem zrodziła się jako gałąź fonetyki stosowanej, czyli działu językoznawstwa. Wspomaga się jednak metodologią wypracowaną przez nauki społeczne. Terapia osób z nierzadko bardzo rozległymi i złożonymi problemami zdrowotnymi nie byłaby możliwa bez elementarnej znajomości wybranych zagadnień z nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Program kształcenia Podyplomowych Studiów Logopedii obejmuje zatem 5 modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z czterech obszarów kształcenia. Również efekty kształcenia na kierunku Logopedia odnoszą się do czterech dziedzin.

Moduł I to moduł językoznawczy; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych (fonetyka, kultura języka, gramatyka, socjolingwistyka); modułowi temu przyporządkowano 105 godzin dydaktycznych (50 godz. wykładów i 55 godz. ćwiczeń) oraz 12 p. ECTS.

Moduł II to moduł medyczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk medycznych (anatomia twarzoczaszki, ortodoncja, audiologia, foniatria, psychiatria, neurologia); modułowi temu przyporządkowano 78 godzin dydaktycznych (wykłady) i 11 p. ECTS.

Moduł III to moduł terapeutyczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych i społecznych (na tych przedmiotach słuchacze zapoznają się z istotą różnych zaburzeń mowy, sposobami ich diagnozowania, metodami terapii); modułowi temu przyporządkowano aż 209 godzin dydaktycznych (117 godz. wykładów i 92 godz. ćwiczeń) oraz 23 p. ECTS.

Moduł IV to moduł przedmiotów przygotowania dydaktyczno-metodycznego; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk społecznych oraz – po części – nauk humanistycznych; jest to moduł pozwalający na przygotowanie do pracy nauczyciela logopedy; na jego realizację – zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli – przeznaczono 162 godziny, w tym 72 godz. wykładów oraz 90 godz. ćwiczeń, seminariów i warsztatów, a także 30 p. ECTS.

Moduł V to moduł praktyk; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres wszystkich czterech wymienionych wcześniej nauk, jako że stanowią praktyczny sprawdzian zastosowania zdobytej w czasie studiów wiedzy i umiejętności; modułowi temu przyporządkowano 120 godzin dydaktycznych oraz 6 p. ECTS.

W sumie program studiów obejmuje 674 godziny (minimum określone przez Polski Związek Logopedów wynosi 600 godzin), w tym 317 godzin wykładów, 212 godzin ćwiczeń oraz 145 godzin zajęć warsztatowych i praktyk).

Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w kontakcie. Zdalnie odbywają się wykłady gościnne oraz seminaria. Możliwe jest także prowadzenie zdalne wybranych wykładów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wiedza przekazywana niektórych modułach ma charakter teoretyczny. Tak jest na przykład na module medycznym. Również moduł pedagogiczny nastawiony jest głównie na przekazywanie wiedzy, mniej na kształtowanie umiejętności. Takie nastawienie ma moduł językoznawczy, oraz moduł terapii logopedycznej, na którym student zdobywa wiadomości o zaburzeniach mowy i kształci umiejętności ich terapii. Na doskonalenie praktycznych umiejętności w całości nastawiony jest moduł V - seminarium i praktyki, który przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie logopedy oraz do prowadzenia samodzielnych badań i analiz.

Student będzie odbywał praktyki w wymiarze 120 godzin. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

 

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym. Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą na adres Dział Kształcenia Podyplomowego, ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty

 • Podanie (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • Dwa zdjęcia
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Wszystkie informacje o studiach i o rekrutacji znajdą Państwo na stronie Studiów Podyplomowych Logopedii

Chciałabym serdecznie polecić studia podyplomowe z logopedii. Jestem zaskoczona wysokim poziomem merytorycznym przeprowadzonych zajęć, zaangażowaniem wykładowców, których doświadczenie i wiedza pozwoliły zdobyć umiejętności praktyczne oraz pogłębić wiedzę teoretyczną. Organizacji zajęć, kontaktu ze studentami oraz poziomu komunikacji Uniwersytet powinien uczyć inne uczelnie, ponieważ był to poziom mistrzowski. Zdobyty zawód daje ogrom satysfakcji oraz pewne zatrudnienie. Polecam.

Ewelina Szewc

Poleciłabym studia ze względu na duże zapotrzebowanie na logopedów oraz dlatego, ze zatrudnione są tu osoby mające duże doświadczenie w pracy z dziećmi w gabinetach logopedycznych. Studia bardzo dobrze łączą teorię z praktyką. Dają satysfakcje ze zdobytej wiedzy i dobrze przygotowują do zawodu.

Olga Cyrek

Uczelnia realizuje zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Duża liczba zajęć praktycznych pozwala na dobre przygotowanie do zawodu. Wykładowcy są bardzo dobrze przygotowani i pomocni. Polecam

Magdalena Marut

Jestem bardzo zadowolona z przebiegu całych studiów pod względem naukowym. Poziom praktyk również był na wysokim poziomie. Dużo wnoszą dla studentów, którzy głównie opanowują teorię. Atmosfera super. Prowadzący mili, żadnych problemów w ciągu trwania całych studiów. Bardzo dziękuję! :)

Anna Jaskuła

Zajęcia na uczelni były prowadzone w sposób profesjonalny przez kompetentnych wykładowców, prezentujących wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Obszerny dostęp do materiałów, wykłady nagrywane. Można było nadrobić zaległości w dogodnym dla siebie czasie. Kontakt z uczelnią był bardzo sprawny. Polecam Uniwersytet Rzeszowski!

Monika Niedbała

Warto wybrać studia podyplomowe Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim z uwagi na wysoki poziom kształcenia, poparty kadrą wykładowców będących praktykami i teoretykami. Tok studiów został świetnie zorganizowany. Pomimo sytuacji epidemiologicznej udało się zorganizować zaplanowane praktyki. Ponadto studenci mogli korzystać z wielu gościnnych wykładów i szkoleń prowadzanych przez wybitnych praktyków takich jak np. prof. K. Węsierska.

Krzysztof Partyka

Bardzo dobra organizacja studiów. Poziom merytoryczny zajęć na wysokim poziomie. Większość wykładowców prowadziła zajęcia w przystępny dla słuchacza i ciekawy sposób. W czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni w okresie pandemii, sprawna organizacja zajęć w formie zdalnej.

Anna Zięba

Studia spełniają oczekiwania studenta oraz rynku pracy. Wykładowcy to osoby pracujące w zawodzie. Dzielą się swoimi doświadczeniami. Uczelnia organizuje spotkania z wybitnymi osobowościami z dziedziny logopedii.

Aleksandra Pucko

Studia zorganizowane zostały w sposób rzetelny i dobrze przygotowujący do wykonywania zawodu logopedy.

Anna Bialic