Lustracja w organizacjach spółdzielczych

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  182 godziny

 • Opłata za semestr

  2600 zł

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

Opis studiów podyplomowych Lustracja w organizacjach spółdzielczych

Celem studiów podyplomowych lustracja w organizacjach spółdzielczych jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia procesu lustracji w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości. Lustracja spółdzielni jest określoną ustawowo kontrolą, której celem jest zbadanie legalności, gospodarności i rzetelności jej działania, jak też wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni oraz udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

Studia podyplomowe zostały opracowane w oparciu o rekomendacje Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie w zakresie realizacji szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnień lustratora organizacji spółdzielczych. Lustracja spółdzielni jest określoną ustawowo kontrolą, której celem jest zbadanie legalności, gospodarności i rzetelności jej działania, jak też wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni oraz udzielanie pomocy w niwelowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

Studia podyplomowe są adresowane do osób pragnących nabyć uprawnienia lustratora w organizacjach spółdzielczych różnych branż (spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicze, rzemiosła, inwalidów, socjalne, pracy etc.).

 

Studia podyplomowe spełniają kryteria programowe w zakresie szkolenia specjalistycznego, przygotowującego do egzaminu kwalifikującego nadanie uprawnień lustratora przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej (na podstawie umowy o współpracy między Uniwersytetem Rzeszowskim a Krajową Radą Spółdzielczą).

Studia prowadzone na podstawie umowy z Krajową Radą Spółdzielczą


Uzyskanie uprawnień lustratora warunkowane jest zdaniem egzaminu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą i Spółdzielcze Związki Rewizyjne w Warszawie. Wymogi egzaminu określa Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KRS nr 11/2023 z dnia 22 marca 2023 r. - Ramowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu na uprawnienia dla kandydatów na lustratorów przez Krajową Radę Spółdzielczą i Spółdzielcze Związki Rewizyjne .

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Test na ocenę na zaliczenie każdego modułu (opisy modułów znajdują się w zakładce PROGRAM), za wyjątkiem modułu XIV i XV. Zaliczenie modułu XIV na podstawie samooceny umiejętności w formie pisemnej deklaracji uczestnika studiów podyplomowych, zaliczenie modułu XV – w formie pracy zespołowej (zal. bez oceny).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności analityczno-kontrolne przygotowujące do pełnienia obowiązków lustratora w organizacjach spółdzielczych. W szczególności zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom na:

 • poznanie idei oraz prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni ,
 • poznanie i zrozumienie celów i zasad procesu lustracji, obowiązków i uprawnień lustratora;
 • nabycie umiejętności badania i oceny legalności, gospodarności i rzetelności działania różnych typów organizacji spółdzielczych;
 • sporządzenie protokołu lustracyjnego;
 • pogłębienie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski (z oceną wynikającą ze średniej ustalonej na podstawie ocen z testów).

Program studiów podyplomowych Lustracja w organizacjach spółdzielczych

 

 • Moduł I: Idea spółdzielczości w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej
 • Moduł II: Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania spółdzielni
 • Moduł III: Cele i zasady procesu lustracji, obowiązki i uprawnienia lustratora
 • Moduł IV: Spółdzielnie mieszkaniowe – podstawy prawne i organizacja działalności - 15 godzin
 • Moduł V: Spółdzielnie pracy, rzemiosła, inwalidów w systemie prawa – 10 godzin
 • Moduł VI: Spółdzielnie socjalne w systemie prawa
 • Moduł VII: Spółdzielnie rolnicze oraz spółdzielnie zajmujące się obrotem produktami rolnymi i ich przetwórstwem oraz usługami dla rolnictwa, Spółdzielnie energetyczne – wymogi prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania
 • Moduł VIII: Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz bankowość spółdzielcza w świetle przepisów prawa
 • Moduł IX: Gospodarka i sprawozdawczość finansowa spółdzielni
 • Moduł X: Proces inwestycyjny, gospodarka remontowa a ustawa – Prawo budowlane
 • Moduł XI: Badanie i ocena zagadnień podatkowych w ramach lustracji
 • Moduł XII: Ochrona danych osobowych w procesie lustracji spółdzielni
 • Moduł XIII: Kodeks pracy i jego zmiany
 • Moduł XIV: Komunikacja interpersonalna w pracy lustratora
 • Moduł XV: Warsztaty – sporządzenie protokołu lustracyjnego (ustalenia lustracji); nieprawidłowości w protokołach na podstawie lustracji KRS oraz związków rewizyjnych

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),
 • preferowane jest wykształcenie w zakresie studiów prawniczych lub ekonomicznych.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).