Master of Business Administration (MBA)

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  260

 • Opłata za semestr

  5 500 zł

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR

Opis studiów Master of Business Administration (MBA)

 

Celem studiów Master of Business Administration (MBA) jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi, nowoczesnymi tendencjami w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz współczesnymi metodami i narzędziami pracy menedżera. Ważnym elementem studiów jest poznanie i nabycie praktycznych umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach współczesnych wyzwań.

Program Master of Business Administration (MBA) został opracowany w oparciu o identyfikację potrzeb rynkowych i będzie realizowany we współpracy z University of West Bohemia, Faculty of Economics, w Czechach. Jest adresowany do osób, które pełniły lub pełnią funkcje kierownicze w różnych organizacjach. Studia są skierowane do wszystkich, którzy pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku uwzględniając różne uwarunkowania oraz rozwiązywania wielu problemów z tym związanych lub zainteresowanych tą tematyką.

Przygotowany program studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi pozyskanie, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie czy utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach. Studia umożliwią doskonalenie warsztatu menadżerskiego w ramach zajęć praktycznych, czy wymiany doświadczeń. Część zajęć będzie prowadzona przez osoby pełniące funkcje kierownicze na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych także w języku angielskim, w tym we współpracy z University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czechy.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą praktycy biznesu oraz wybitna kadra naukowa naszej Uczelni oraz innych prestiżowych Uniwersytetów. W trakcie zajęć uczestnicy będą czerpać wiedzę od ekspertów i menedżerów między innymi z takich firm i instytucji jak:

 • Asseco Poland,
 • NESTLE Nutrition,
 • Polimarky,
 • SANOFI Aventis,
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Główny Urząd Statystyczny

 

W szczególności uzyskane w czasie studiów kwalifikacje i umiejętności pozwolą absolwentom:

 • pełnić funkcje członka organów nadzorczych jednostek o różnym profilu,
 • skutecznie i efektywnie zarządzać i kierować współczesnymi organizacjami,
 • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz i budować jej wizerunek,
 • posługiwać się narzędziami, technikami i metodami pracy kierowniczej,
 • budować zespoły, ale też organizować pracę własną i podległych pracowników,
 • zdobyć, poszerzyć i udoskonalić umiejętności menadżerskie,
 • udoskonalić język angielski, w tym poznać słownictwo specjalistyczne, ekonomiczne.

Program studiów Master of Business Administration (MBA)

Przedsiębiorstwo w regionie i gospodarce

 • Zarządzanie innowacyjnym start-upem
 • Instytucje otoczenia przedsiębiorstw
 • Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce
 • Prawo pracy
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu I

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

 • Ekonomia menadżerska
 • Marketing w biznesie
 • Elementy prawa w biznesie
 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie
 • Etyka w biznesie i CSR
 • Marketplace-symulacja komputerowa
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu II

Zarządzanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

 • Modele biznesowe
 • Współczesne metody zarządzania strategicznego
 • Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Zarządzanie projektami
 • Digitalizacja procesu zarządzania w firmie
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu III

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie

 • Przywództwo i kształtowanie roli lidera
 • Efektywny proces zarzadzania kapitałem ludzkim
 • Techniki motywacji i zaangażowania w zespołach stacjonarnych i on-line
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu IV

Finanse przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość menadżerska
 • Optymalizacja podatkowa w działalności przedsiębiorstwa
 • Wybrane problemy i modele wyceny przedsiębiorstw
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu V

Kompetencje menadżerskie w biznesie

 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Gry decyzyjne
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Konflikty i metody ich rozwiązywania
 • Praktyka biznesu-praktyczne problemy zarządzania w zakresie modułu VI

Seminarium

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Studia MBA adresowane są do osób, które pełniły lub pełnią funkcje kierownicze w różnych organizacjach. Studia są skierowane do wszystkich, którzy pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania i funkcjonowania organizacji na rynku uwzględniając różne uwarunkowania oraz rozwiązywania wielu problemów z tym związanych lub zainteresowanych tą tematyką.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie), oraz posiadać przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • CV potwierdzające przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).