Matematyka

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  445 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  2700 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • Kierownik studiów

  dr Piotr Pusz

Opis studiów podyplomowych matematyka

Studia podyplomowe Matematyka  skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów przewidywały co najmniej 60 godzin przedmiotów matematycznych oraz posiadających przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki oraz emisji głosu. W trakcie studiów realizowane będzie przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu obowiązującą w szkole podstawowej (klasy 4-8) i szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki.

Adresaci

Studia podyplomowe matematyka mają charakter kwalifikacyjny, dają uprawnienie do nauczania drugiego przedmiotu matematyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej i są skierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego (kolejnego) przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych matematyka ma wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Zna i rozumie cele kształcenia matematycznego, potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające pracę nauczyciela matematyki. Ma przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki niezbędne do nauczania zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent studiów matematyka jest przygotowany do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Program studiów podyplomowych matematyka

 • Matematyka elementarna;
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości;
 • Analiza matematyczna;
 • Algebra liniowa z geometrią;
 • Metody numeryczne;
 • Geometria szkolna;
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka;
 • Seminarium z rozwiązywania zadań;
 • Dydaktyka matematyki;
 • Repetytorium z psychologii i pedagogiki;
 • Komputerowe wspomaganie matematyki;
 • Seminarium dyplomowe.

 

W ramach studiów obowiązuje praktyka w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego  w formie wykładów i ćwiczeń.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • udokumentowanie realizacji przedmiotów matematycznych w wymiarze co najmniej 60 godzin (wyciąg z toku studiów lub indeksu, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom ukończenia lub suplement wydany do dyplomu);
 • udokumentowanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowania z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich).
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dokumentów potwierdzających, że osoba w trakcie studiów zaliczyła minimum 60 godzin z przedmiotów matematycznych
 • kopia dokumentów potwierdzających, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu.

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).