Neurologopedia

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  321 godzin

  w tym 40 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1 800 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

  Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

 • Kierownik studiów

  dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

  [email protected]

Opis studiów podyplomowych Neurologopedia

Studia podyplomowe Neurologopedia trwają jeden rok (dwa semestry).  W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psychologicznych i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodagradacyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Studia nie realizują specjalizacji medycznej; dają uprawnienia przede wszystkim do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria, itp.)

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Program studiów podyplomowych Neurologopedia

 • Neurolingwistyka,
 • Psycholingwistyka,
 • Neuropsychologia,
 • Neurologia dziecięca,
 • Psychiatria dzieci,
 • Diagnostyka radiologiczna schorzeń neurologicznych,
 • Terapia SLI i zaburzeń afatycznych u dzieci,
 • Terapia dysartrii u dzieci,
 • Terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci,
 • Wczesna interwencja logopedyczna – w koncepcji NDT-Bobath i w metodzie Rodolfo Castillo-Boralesa,
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi,
 • Elementy SI w diagnozie i terapii logopedycznej,
 • Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania,
 • Warsztat neurologopedy,
 • Praca neurologopedy z zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta,
 • Logorytmika z elementami psychomotoryki,
 • Neurologia dorosłych,
 • Psychiatria dorosłych,
 • Terapia zaburzeń mowy w afazji,
 • Terapia dysartrii u dorosłych,
 • Terapia zaburzeń płynności mowy u dorosłych,
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi i schizofazja,
 • Terapia osób laryngektomowanych,
 • Terapia mowy u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Dysfagia,
 • Terapia logopedyczna,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Wykłady gościnne.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagania wstępne:

 • Ukończone studia podyplomowe z logopedii lub studia licencjackie lub magisterskie o kierunku logopedia.

   

 • Studia są kierowane do logopedów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać prawo do pracy w zawodzie neurologopedy;

   

 • Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, koordynator praktyk i jeden pracownik. Oceniają oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty.

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani są na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej logopedii

 

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym. Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą na adres. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów logopedycznych (oryginał do wglądu),

 

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
 • zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
 • wykaz publikacji

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).