Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  230 godzin

 • Opłata za semestr

  2 000 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • Kierownik studiów

  dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

  tel.17 872 17 98, [email protected]

Opis studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Studia podyplomowe ONLINE

Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska, a także do firm związanych z gospodarowaniem energią oraz odpadami, firm konsultingowych i doradczych, a także osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZEiGO. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  realizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim będzie przygotowany do posługiwania się wiedzą z zakresu pozyskiwania i wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii i gospodarowania odpadami. W trakcie zajęć zdobędzie wiedzę dotyczącą zagadnień technicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką odpadami. Pozna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych. Zdobędzie umiejętności służące do projektowania instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami, a także wiedzę, dzięki której potrafił będzie ocenić wpływ przedsięwzięć z zakresu OZEiGO na środowisko. Będzie przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z OZEiGO oraz aplikowania o wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich. Nasz absolwent będzie także przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy dyplomowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Program studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Prawne aspekty w energetyce ze źródeł odnawialnych i gospodarowaniu odpadami;
 • Zarządzanie projektami w energetyce odnawialnej i gospodarce odpadami;
 • Ocena oddziaływania OZEiGO na środowisko;
 • Zrównoważony rozwój;
 • System informacji geograficznej (GIS) w zarządzaniu OZEiGO;
 • Logistyka gospodarowania odpadami w miejscu zamieszkania;
 • Komputerowe projektowanie systemów OZEiGO;
 • Niekonwencjonalne źródła energii;
 • Eksploatacja instalacji w OZEiGO;
 • Audyt energetyczny;
 • Właściwości i metody zagospodarowania wybranych grup odpadów;
 • Projektowanie instalacji w OZEiGO;
 • Monitoring i diagnostyka urządzeń w OZEiGO;
 • Seminarium dyplomowe;
 • Praca dyplomowa.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).