Pedagog specjalny w edukacji włączającej

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  495 godzin

  w tym 120 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  STUDIA SĄ BEZPŁATNE - FINANSOWANE PRZEZ MEiN

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Pedagogiki

 • Kierownik studiów

  dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Lista rankingowa według numeru kandydata na podstawie kolejności zgłoszeń osób przyjętych na trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne pn. Pedagog specjalny w edukacji włączającej. POBIERZ

 

Opis studiów podyplomowych Pedagog specjalny w edukacji włączającej

 

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych Absolwent nabywa kwalifikacje nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela edukacji włączającej oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w realizacji zadań w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupach i klasach w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikowania potrzeb dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym – prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych;
 • konstruowania i realizowania i ewaluowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • skutecznego nauczania grup zróżnicowanych z wykorzystaniem współczesnej metodyki uniwersalnego projektowania nauczania oraz technologii informacyjnej;
 • kształtowania właściwych relacji w grupach rówieśniczych oraz wspomagania rozwoju kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych;
 • planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających;
 • nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej;
 • efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami.

STUDIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW

 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pok. 107

e-mail: [email protected], tel.: 17 872 18 04

 

Program studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Pedagog specjalny w edukacji włączającej

 • Pedagogika specjalna
 • Prawne podstawy kształcenia specjalnego
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Teoria edukacji integracyjnej i włączającej
 • Psychologia edukacyjna i rozwojowa
 • Psychologia kliniczna i rehabilitacyjna
 • Praca z rodziną dzieci z niepełnosprawnością
 • Uniwersalne projektowanie zajęć – metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań
 • wspierających
 • Metodyka kształcenia w grupa zróżnicowanej
 • Nowe technologie w edukacji włączającej -metodyka kształcenia w grupie
 • zróżnicowanej
 • Ocenianie w edukacji włączającej
 • Praktyki zawodowe

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pok. 107

e-mail: [email protected], tel.: 17 872 18 04

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do wypełnienia limitów miejsc.

Limit miejsc: 89 osób

 

Wymagane wykształcenie:

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać dyplom (studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie), posiadać kwalifikację do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (Art. 2.4.1 Rozporządzenia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pokój 107 (kontakt: mail: [email protected], tel.: 17 872 18 04).

Harmonogram rekrutacji:

 • Rejestracja elektroniczna: od 21.04.2023 r. godz.: 08:00 do 07.05.2023 r. godz.: 23:59
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 08.05.2023 r. o godz. 12.00 na stronie podyplomowe.ur.edu.pl.
 • Dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane: od 09.05.2023 r. – do 11.05.2023 r. do Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pokój 107, w godzinach 8:00-15:00.
 • W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji. W przypadku wcześniejszego niż przewidywany, wypełnienia limitu miejsc na kierunku, zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia elektronicznej rekrutacji. W tym przypadku lista rankingowa zostanie ogłoszona wcześniej, każdy z kandydatów zarejestrowanych w systemie zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości e-mail. Niedostarczenie dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji oznacza rezygnację kandydata ze studiów. Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia zostanie podjęta podczas składania i weryfikowania wymaganych dokumentów.

Do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się środki komunikacji na odległość m.in. e-mail, telefon.

 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pok. 107

e-mail: [email protected], tel.: 17 872 18 04