Prawo lotnicze

 • Liczba semestrów

  2

 • Liczba godzin

  180 godzin

 • Opłata za semestr

  2 000 zł

  Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

 • Kierownik studiów

  dr Sabina Kubas

Opis studiów podyplomowych prawo lotnicze

Studia podyplomowe prawo lotnicze są skierowane do absolwentów kierunków Prawo, Administracja, Ekonomia i kierunków technicznych oraz pracowników instytucji związanych z lotnictwem, pracowników portów lotniczych, aeroklubów, jak również innych osób zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w zakresie różnych aspektów wykorzystywania przestrzeni powietrznej: prawnych, ekonomicznych, technicznych i dotyczących jej zarządzania.

W trakcie zajęć uczestnicy studiów będą mieli możliwość:

 • Poznać Relacje między Międzynarodowym Prawem Lotniczym a Prawem Krajowym
 • Zgłębić Różnorodne Aspekty Regulacji Europejskich
 • Zdobyć Pogłębioną Wiedzę na Temat Źródeł i Stosowania Międzynarodowego Prawa Lotniczego
 • Rozwijać Przedsiębiorczość w Sektorze Lotniczym
 • Prawidłowo Interpretować Relacje między Międzynarodowym a Krajowym Prawem Lotniczym
 • Oceniać Stan Faktyczny w Kontekście Prawa Międzynarodowego
 • Formułować Hipotezy Badawcze i Identyfikować Luki w Prawie
 • Analizować Podobieństwa i Różnice w Regulacjach Bezpieczeństwa Lotniczego

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przed-miotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów oraz z testu końcowego.
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Program studiów podyplomowych prawo lotnicze

 • Międzynarodowe prawo lotnicze
 • Prawo lotnicze UE
 • Unijne i krajowe standardy bezpieczeństwa w lotnictwie
 • Prawnokarne aspekty incydentów lotniczych
 • System zarządzania ruchem lotniczym w Europie
 • System kontroli bezpieczeństwa i jego gwarancje
 • Polskie instytucje zarządzania lotnictwem cywilnym
 • Międzynarodowe i krajowe Organizacje Lotnicze
 • Ochrona praw pasażerów lotniczych
 • System Bezzałogowych Statków Powietrznych

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).