Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  405 godzin

  w tym 120 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  STUDIA SĄ BEZPŁATNE - FINANSOWANE PRZEZ MEiN

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Pedagogiki

 • Kierownik studiów

  dr hab. Marta Wrońska, prof. UR

  [email protected]

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Lista rankingowa według numeru kandydata na podstawie kolejności zgłoszeń osób zakwalifikowanych do podjęcia trzysemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pn. Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym. POBIERZ

Opis studiów podyplomowych Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i nabycie kwalifikacji zgodnych z standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.), zał. 1 – moduł F.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

STUDIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW

Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.

 

Absolwenci zdobywają umiejętności w zakresie profesjonalnego realizowania zadań psychologa edukacji, w tym:

 • prowadzenia oceny funkcjonalnej,
 • wspierania nauczycieli i innych specjalistów w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej,
 • planowania i realizacji wsparcia edukacyjno-specjalistycznego,
 • prowadzenia działań profilaktycznych,
 • wykorzystania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w procesie oceny funkcjonalnej (etap diagnozy specjalistycznej),
 • budowania kultury dostępności procesu nauczania – uczenia się,
 • współpracy z rodzicami w zakresie budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i uczniów.

 

 

Program studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Praca z dzieckiem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Prawo oświatowe dla psychologa
 • Pomiar osiągnieć edukacyjnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela psychologa
 • Dydaktyka ogólna
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji
 • Metodyka udzielania pomocy psychologicznej w edukacji
 • Wspomaganie nauczycieli i rodziców w działaniach edukacyjnych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży – inspiratorium psychologa
 • Diagnoza psychologiczna w edukacji
 • Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne i psychoedukacja
 • Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego
 • Ocena funkcjonalna- zadania i instrumenty
 • Techniki uczenia się
 • Interwencja kryzysowa i mediacje
 • Praktyki zawodowe

 

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do wypełnienia limitów miejsc.

 

Limit miejsc: 50 osób

Wymagane wykształcenie:

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, którzy ukończyli studia w trybie jednolitym pięcioletnim lub w systemie 3+2 (studia 1. i 2. stopnia na kierunku psychologia) i zawodowo są już związani (lub planują się związać) z systemem oświaty.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8 (budynek Biblioteki UR).

 

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna: 21.04.2023 r. godz. 8:00- 14.05.2023 r. godz. 23.59

Ogłoszenie wyników: 15.05.2023 r. od godz. 12:00 na stronie podyplomowe.ur.edu.pl.

Dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane: od 16.05.2023 r. do 18.05.2023 r. do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pok. 101 w godzinach 8:00-15:00.

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji. W przypadku wcześniejszego niż przewidywany, wypełnienia limitu miejsc na kierunku, zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia elektronicznej rekrutacji. W tym przypadku lista rankingowa zostanie ogłoszona wcześniej, każdy z kandydatów zarejestrowanych w systemie zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości e-mail. Niedostarczenie dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji oznacza rezygnację kandydata ze studiów. Ostateczna decyzja o przyjęciu na studia zostanie podjęta podczas składania i weryfikowania wymaganych dokumentów.

Do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się środki komunikacji na odległość m.in. e-mail, telefon.