Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

 • Liczba semestrów

  2 semestry

 • Liczba godzin

  210 godzin

  Wszystkie zajęcia realizowane są ZDALNIE. Obrona w kontakcie

 • Opłata za semestr

  2050 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Społecznych

  Instytut Ekonomii i Finansów

 • Kierownik studiów

  dr Lidia Kaliszczak

  [email protected]

Opis studiów podyplomowych Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne

Studia podyplomowe na kierunku Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne zostały opracowane w oparciu o konsultacje z Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zajęcia prowadzą eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin.

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Program studiów podyplomowych Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne

 • Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości.

  • Idea i historia spółdzielczości w Polsce i na świecie
  • Ustawa prawo spółdzielcze
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 r. i nowelizacje
  • Prawo samorządowe – aspekty prawno-finansowe spółdzielczości mieszkaniowej
  • Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej
  • Kongres Spółdzielczości, Krajowa Rada Spółdzielcza, Związki Spółdzielcze – struktura samorządu
  • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych dotyczące spółdzielni mieszkaniowych (na koniec programu – analiza case study
  • Idea i historia spółdzielczości w Polsce i na świecie

 • Moduł II- Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej.

  • Organizacyjne aspekty funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
  • Rynek i wycena nieruchomości
  • Przywództwo i kształtowanie roli lidera w spółdzielni
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Gospodarka finansowa w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Lustracja
  • Windykacja i zróżnicowanie opłat

 • Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej.

  • Budowanie wiarygodnego wizerunku spółdzielni
  • Komunikacja interpersonalna
  • Praca zespołowa i tworzenie zespołów zadaniowych

 

 • Moduł IV - Bankowość elektroniczna
 • Seminarium

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie),

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ do tego upoważniony),

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).

 

 

Studia dały możliwość nie tylko teoretycznego ale i praktycznego poszerzenia wiedzy na temat spółdzielczości mieszkaniowej. Zajęcia ze specjalistami prawa spółdzielczego znacząco usprawniły codzienną pracę w spółdzielni a inne przekładały się na rozwój i wskazanie kierunków działań w codziennym w funkcjonowaniu spółdzielni.

Krzysztof Gansty

Pełen profesjonalizm, 100% korzyści, otwartość na studentów, wykładowcy godni polecenia, promotorzy bezcenni. Polecam.

Katarzyna Monika Dębska

Rekomenduję podjęcie studiów podyplomowych zakresu spółdzielczości mieszkaniowej. Studia te realizowane przez Uniwersytet Rzeszowski nie tylko obejmują swoim zakresem tematykę niezbędną do sprawnego zarządzania spółdzielniami ale poprzez ogromne doświadczenie wykładowców przybliżają sposoby rozwiązywania problemów w gospodarce nieruchomościami.

Mariusz Rok

Interesujący kierunek studiów dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu spółdzielczości

Joanna Czerwik

Polecam studia podyplomowe spółdzielczość mieszkaniowa na UR. Wykłady i zajęcia prowadzone przez profesjonalistów. Ich wiedza teoretyczna poparta jest ogromnym doświadczeniem.

Monika Kwiatek

Z przyjemnością polecam studia podyplomowe na UR za profesjonalizm, fachowość, wiedzę teoretyczną popartą doświadczeniem z praktyką.

Rafał Bernat

Solidność prowadzonych zajęć, wiedza prowadzących, organizacja studiów. Wszystkie te aspekty wpłynęły na bardzo dobrą ocenę tych studiów.

Katarzyna Anna Włodarska

Program studiów ich organizacja w pełni przystaje do wymogów stawianych ruchowi spółdzielczemu zrzeszonemu w spółdzielniach mieszkaniowych. Pełen profesjonalizm.

Wiesław Dymecki

Studia przekrojowe: od aspektów prawnych przez zarządzanie rachunkowość wycenę i umiejętności miękkie. Pozwalają w szerszej perspektywie spojrzeć na spółdzielczość.

Dominika Domańska

Bardzo dobra organizacja zajęć w systemie online przyczyniła się do podjęcia studiów na UR. Fachowa wiedza i umiejętność jej przekazania studentom sprawiła, że można czerpać przyjemność z uczęszczania na zajęcia.

Kamil Laskowski