Wiedza o społeczeństwie

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  360 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1500 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Humanistycznych

 • Kierownik studiów

  dr Paweł Korzeniowski

Opis studiów Wiedza o społeczeństwie

Studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli wiedzy o społeczeństwie, we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; nauczanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele) i trwają trzy semestry. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz dydaktykę tego przedmiotu.

 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Program studiów Wiedza o społeczeństwie

 

 • System prawny RP
 • Współczesne systemy polityczne
 • Podstawy socjologii
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • System polityczny II RP
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Podstawy kulturoznawstwa z elementami etnologii
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Praktyka zawodowa

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagane wykształcenie:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).