Wychowanie fizyczne

 • Liczba semestrów

  3 semestry

 • Liczba godzin

  435 godzin

  w tym 90 godzin praktyk

 • Opłata za semestr

  1 800 zł

  Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

 • Jednostka prowadząca

  Kolegium Nauk Medycznych

 • Kierownik studiów

  dr Maciej Huzarski

Opis studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne przygotowują nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne został opracowany z myślą o przygotowaniu słuchaczy do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu - wychowanie fizyczne w placówkach oświatowych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w kulturze fizycznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Historia kultury fizycznej i olimpizmu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Diagnozowanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Współczesne formy fitness
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Rytmika i taniec
 • Animacja czasu wolnego
 • Obóz letni
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 

Wymagania wstępne:

 • kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej
 • stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Zasady rekrutacji:

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Dostarczenie dokumentów:

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (KONTAKT).