Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej

Wydział

Wydział Filologiczny

Jednostka prowadząca kurs

Instytut Filologii Polskiej

Opłata za kurs

1000 zł

Liczba semestrów

5 miesięcy

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska)

Koniec rekrutacji

28 lipca – 27 października 2017 r.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

Min. 21 osób

Adres

Ul. Rejtana 16, 35 – 315 Rzeszów, p. nr 135

Telefon

178721230

Strona WWW

Kierownik kursu

Dr Elżbieta Kozłowska

Początek kursu

Listopad 2017 r.

Opis kursu

Celem kursu jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej. Oferta adresowana jest do nauczycieli języka polskiego (szczególnie likwidowanych gimnazjów) i absolwentów filologii polskiej.

Terminy zajęć

Soboty i niedziele raz lub dwa razy w miesiącu

Program kursu

Program kursu obejmuje dwa moduły: merytoryczny ( zagadnienia dotyczące kształcenia językowego, literackiego i kulturowego)  oraz dydaktyczny ( metodyka nauczania literatury i języka polskiego, organizacja pracy nauczyciela, warsztaty metodyczne)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent kursu uzyskuje kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Osoba do kontaktu

Mgr Monika Kuźniar

Punkty ECTS

9

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na kurs, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia), kserokopia dowodu osobistego, jedno zdjęcie

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl