Accounting in English

Wydział

Wydział Ekonomii

Jednostka prowadząca kurs

Katedra Finansów

Opłata za kurs

Wersja 1 (moduł uzupełniający); 290 zł Wersja 2 (moduł samodzielny); 350 zł Studenci UR – cena promocyjna 290 zł

Liczba semestrów

I semestr – 20 godz.

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym B1

Koniec rekrutacji

2019-11-30

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia kursu  jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min 15 osób). Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Limit przyjęć

min 15 osób

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Telefon

17 872 16 24

Kierownik kursu

Mgr Justyna Chmiel

Początek kursu

listopad 2019

Opis kursu

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w różnych podmiotach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości i finansów (pojęcia i operacje). Absolwent kursu zostanie zapoznany z zagadnieniami księgowości i rachunkowości, w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Po ukończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Terminy zajęć

do ustalenia

Program kursu

  • Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa (6 godz.)
  • Koszty i przychody przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat (6 godz.)
  • Plan kont. Operacje księgowe bilansowe i operacje wynikowe (5 godz.)
  • Sprawozdawczość finansowa (3 godz.)

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  „Accounting in English” – posługiwanie się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Osoba do kontaktu

mgr Justyna Chmiel

Punkty ECTS

2

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał do wglądu)
  • serokopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (oryginał do wglądu)

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl