Kurs przygotowujący na studia artystyczne

Wydział

Wydział Sztuki

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Sztuki

Opłata za kurs

1.300,00 zł/2.050,00 zł

Liczba semestrów

4 miesiące

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Ukończone 18 lat, lub w przypadku osób, które nie mają ukończone 18 lat życia – pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

Koniec rekrutacji

1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Limit przyjęć

10 osób/12 osób

Adres

35-315 Rzeszów ul. Al. mjr. W. Kopisto 2a
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki

Telefon

017 8721174

Kierownik kursu

dr hab. Dorota Sankowska, prof. UR

Początek kursu

Z chwilą zebrania grupy

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia artystyczne, ma charakter kursu praktycznego oferującego podniesienie umiejętności artystycznych oraz zapoznanie słuchaczy z elementami wiedzy na temat historii i teorii sztuki. W swym zakresie obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, które traktowane jest jako zespół przedmiotów dających podstawy ogólnoplastyczne; rysunek, malarstwo lub rzeźbę / do wyboru/ oraz kompozycję. Przedmioty te oferują w swym programie realizację ćwiczeń bezpośrednio nakierowanych na przykładowe zadania egzaminacyjne. Słuchacze kursu uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, realizują poszczególne zadania praktyczne, przewidziane programem danego przedmiotu kursu. Praca każdego słuchacza koordynowana jest przez prowadzącego dany przedmiot, poprzez indywidualny tok korekt, który wynika z posiadanych umiejętności i predyspozycji słuchacza / merytoryczne korekty indywidualne prac bieżących, przeglądy i korekta prac domowych/. Poziom umiejętności i postęp, uzależniony jest od indywidualnych możliwości i predyspozycji słuchacza kursu oraz jego osobistego zaangażowania.

Terminy zajęć

sobota - niedziela – w miesiącu maju i czerwcu 2 razy w miesiącu, kwiecień i lipiec 1 raz w miesiącu

Program kursu

  • Rysunek - 45 godz.
  • Malarstwo/ Rzeźba – 45 godz.
  • Kompozycja – 15 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Pozyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji i rzeźby.

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Rączka-Laska

Punkty ECTS

5

Wymagane dokumenty

- podanie

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl