Studia podyplomowe

Instruktor Fitness

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1499 zł

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie.
Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik kursu

Dr Aneta Przepióra

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Podstawowym celem kursu jest możliwość uzyskania uprawnień z zakresu Instruktora Fitness

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

130 godzin (40 w./ 85 ćw.) + 30 godzin praktyk

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie fitness. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane własnoręcznie)
  • ksero podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora fitness (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane miękkim ołówkiem na odwrocie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Pawlica
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: mpawlica@ur.edu.pl