Instruktor Fitness

Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Jednostka prowadząca kurs

Wydział Wychowania Fizycznego

Opłata za kurs

1499 zł

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Minimum wykształcenie średnie.
Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w kursie.

Koniec rekrutacji

Nabór ciągły

Zasady rekrutacji

Złożenie podania oraz wymaganych dokumentów

Adres

Ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów

Telefon

17/ 872 - 18 - 69

Kierownik kursu

Dr Aneta Przepióra

Początek kursu

W momencie utworzenia grupy

Opis kursu

Podstawowym celem kursu jest możliwość uzyskania uprawnień z zakresu Instruktora Fitness

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Program kursu

130 godzin (40 w./ 85 ćw.) + 30 godzin praktyk

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie fitness. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Osoba do kontaktu

Monika Czech

Punkty ECTS

23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane własnoręcznie)
  • ksero podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktora fitness (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane miękkim ołówkiem na odwrocie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Toku Studiów
mgr Paulina Łabaziewicz
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: plabaziewicz@ur.edu.pl